Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Remont konserwatorski elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Strona archiwalna

 


Łódź: Remont konserwatorski elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.
Numer ogłoszenia: 69754 - 2016; data zamieszczenia: 29.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi , ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6350033; 6350000, faks 042 6350034; 6350002.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodz.wsa.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont konserwatorski elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: 1.1. Wykonaniu remontu konserwatorskiego elewacji frontowej budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (pałacu Karola Eiserta) położonego przy ul. Piotrkowskiej 135, objętego indywidualną ochroną konserwatorską, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/374, 1.2. wykonaniu iluminacji zewnętrznej elewacji frontowej, 1.3. wymianie oraz renowacji okien elewacji frontowej, 1.4. wymianie i renowacji drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach na I piętrze budynku. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: 2.1. Dokumentacja projektowa - załącznik nr 2, 2.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik 2, 2.3. Przedmiary robót - załącznik 2. 3. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Miejskiego Konserwatora Zabytków w Łodzi o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych. 4. Odbiory częściowe i odbiór końcowy wykonanych prac będą dokonane z udziałem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Łodzi. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Miejskiego Konserwatora Zabytków w Łodzi o planowanych terminach odbiorów częściowych i odbioru końcowego. 5. W przypadku zajęcia pasa drogowego, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji ruchu i uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o zajęciu pasa drogowego oraz poniesienia opłaty administracyjnej za jego zajęcie. 6. W czasie prowadzenia prac Wykonawca zapewni bezpieczne przejście w komunikacji ulicą Piotrkowską w rejonie prowadzonych robót oraz dojście do budynku sądu pracownikom i interesantom. 7. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe. W związku z powyższym przedmiar robót stanowi jedynie dokument pomocniczy, ułatwiający Wykonawcy przygotowanie oferty. 8. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty kosztorysu (opracowanego na podstawie przedmiaru robót), w oparciu o który wyliczył ryczałtową cenę wskazaną w ofercie. 9. Wykonawca dokona naniesień powykonawczych na dokumentacji otrzymanej od Zamawiającego. 10. W celu dokonania prawidłowej kalkulacji ceny ofertowej Zamawiający umożliwia przeprowadzenie szczegółowej wizji obiektu i miejsca prowadzenia robót. Zamawiający wyznacza termin na dokonanie wizji lokalnej na dzień 31 marca 2016 r. i 7 kwietnia 2016 r. w godz. od 8.00 do 11.00. 11. Biorąc pod uwagę fakt, iż prace prowadzone będą w czynnym obiekcie, Wykonawca musi liczyć się z pewnymi utrudnieniami w prowadzeniu robót, co z kolei wiązać się może z koniecznością pracy przemiennej z pracą Sądu oraz w dni wolne od pracy. Głównie dotyczy to prac uciążliwych dla funkcjonowania Sądu tj. hałas, zapylenie, wibracje. 12. Dostawy materiałów muszą odbywać się na bieżąco (z logistyką zapewniającą zapas materiałów na jeden dzień pracy), gdyż Zamawiający nie dysponuje pomieszczeniem magazynowym, które mógłby oddać do dyspozycji Wykonawcy na czas prowadzenia prac. Poza tym wszystkie dostawy materiałów i urządzeń z uwagi na specyfikę usytuowania Sądu oraz rodzaj prowadzonej działalności powinny odbywać się po godzinach pracy Zamawiającego. 13. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty podpisania umowy szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót, który określi poszczególne etapy odbieralne prac, z uwzględnieniem zachowania ciągłości pracy Sądu. 14. W trakcie prowadzenia robót Wykonawca musi zabezpieczyć przed zabrudzeniem i zniszczeniem meble, dywany oraz sprzęt biurowy. Wykonawca również zabezpieczy trwale otwory okienne w okresie renowacji lub wymiany stolarki otworowej. 15. Jeżeli w trakcie prowadzenia ww. prac nastąpi potrzeba wyniesienia części mebli, sprzętu biurowego, dokumentów to Wykonawca dokona tych czynności w uzgodnieniu z Zamawiającym. Koszt tej usługi Wykonawca skalkuluje w cenie oferty. 16. Wykonawca każdorazowo po zakończeniu dnia prowadzenia robót ma obowiązek sprzątnięcia miejsca pracy, usunięcia na własny koszt zbędnych materiałów, odpadów i śmieci (zgodnie z obowiązującymi przepisami o gospodarce odpadami) oraz przekazania w idealnej czystości pomieszczeń po zakończeniu w nich robót. 17. Teren prowadzenia prac musi zostać zabezpieczony pod względem ppoż. i bhp, a Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia. 18. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub oznaczenia pochodzenia, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów, urządzeń i elementów niż podane w dokumentacji pod warunkiem, że zaproponowane materiały, urządzenia i elementy będą posiadały parametry techniczne i jakościowe (technologiczne) nie gorsze niż te, które przedstawiono w dokumentacji projektowej. 19. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 20. W takim przypadku Wykonawca musi załączyć do oferty, foldery, karty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych oraz charakterystyki techniczne i aprobaty techniczne tych materiałów, aby Zamawiający mógł sprawdzić czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej. Zaoferowane wyposażenie i materiały równoważne muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów opisanych w SIWZ, dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 21. Gwarancja i rękojmia za wady: 21.1.Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi za wady na całość przedmiotu zamówienia przy założeniu, że minimalny okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 36 miesięcy, a maksymalny okres gwarancji i rękojmi nie może przekroczyć 120 miesięcy. Okres gwarancji i rękojmi za wady liczony będzie od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 21.2. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi za wady jako zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad, które ujawniły się w przedmiocie umowy w ciągu terminu określonego w gwarancji. Gwarancja odnosi się do wad powstałych z przyczyny tkwiącej w przedmiocie umowy, którego gwarancja dotyczy. Gwarancja nie wygasa wskutek spełnienia świadczenia gwarancyjnego i trwa aż do celu osiągnięcia gwarancji..

 

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na wykonaniu prac remontowych elewacji budynku, wymianie i renowacji stolarki okiennej i drzwiowej wraz z towarzyszącymi pracami malarskimi.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.30.00-4, 45.31.12.00-2, 45.40.00.00-1, 45.45.30.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium. Zamawiający określa wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w formach wskazanych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. Nr rachunku: NBP OO w Łodzi 17101013710009961391200000. 5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu (przelewem), Wykonawca powinien dołączyć do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium do postępowania Adm.VI-216/1/2016 na wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji frontowej i iluminacji zewnętrznej budynku WSA w Łodzi. Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli środki finansowe znajdą się na rachunku Zamawiającego do dnia 12 kwietnia 2016 r. do godz. 11.00. 6. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2014.1804 ju.t. ze zm.), należy złożyć w formie oryginału w kasie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135 (pok. Nr 3, wejście od strony Pasażu Józewskiego). Z treści wyżej wymienionych dokumentów winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium. 7. Zamawiający zwraca wadium: 7.1. wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, 7.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 7.3. Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacjach gdy: 8.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, wynikających z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana: 8.2.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 8.2.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 8.2.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie (zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - co najmniej dwie roboty budowlane polegające na prowadzeniu prac konserwatorskich elewacji w budynkach objętych prawną ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków o wartości co najmniej 400.000,00 zł brutto każda oraz - co najmniej jedno zamówienie polegające na renowacji stolarki w budynku wpisanym do rejestru zabytków o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto każda. Do wykazu należy dołączyć dowody określające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przez dowody należy rozumieć dowody, o których mowa w § 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2013.231).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: 1.3.1. Kierownikiem budowy posiadającym odpowiednie kwalifikacje tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. Za osoby posiadające ww. kwalifikacje uznaje się również osoby, które nabyły uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1.3.2. Kierownikiem prac konserwatorskich posiadającym odpowiednie kwalifikacje wynikające z art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446 j.t ze zm.). tj. a) który ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz który po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brał udział w pracach konserwatorskich prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej kategorii, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, lub b) który posiada świadectwo ukończenia średniej szkoły zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych lub dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie tj. konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków - oraz który przez co najmniej 4 lata brał udział w pracach konserwatorskich prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej kategorii, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Za osoby posiadające ww. kwalifikacje uznaje się również osoby, które nabyły uprawnienia do prowadzenia prac konserwatorskich przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1.3.3 Zespołem realizującym prace konserwatorskie składającym się z wykwalifikowanej kadry pracowniczej, posiadającej kwalifikacje zawodowe adekwatne do przedmiotu zamówienia, tj.: a) jedną osobę posiadającą tytuł zawodowy w specjalizacji obejmującej konserwację i restaurację rzeźby kamiennej i elementów/detali architektonicznych, b) jedną osobę posiadającą tytuł zawodowy w specjalizacji obejmującej konserwację nawarstwień malarskich ściennych, c) jedną osobę posiadającą tytuł zawodowy w specjalizacji obejmującej konserwację drewna. Osoby te muszą posiadać co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe we wskazanych specjalizacjach. 1.3.4. Kierownikiem prac elektrycznych posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz uprawnienia dozorowe. Na potwierdzenie ww. kwalifikacji zawodowych Wykonawca przedstawi oświadczenie stanowiące załącznik nr 5.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe na rachunku bankowym lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 600.000,00 zł. Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca załączy do oferty informację z banku, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę minimum 600.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Okres gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia - 10
 • 3 - Termin wykonania zamówienia - 20

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem następujących przypadków: 1.1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 1.2. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony. 2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 2.1. wystąpienia powodzi, pożaru i innych klęsk żywiołowych, nagłe załamanie warunków atmosferycznych, nagłe, długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 2.2. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 2.3. zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi albo okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 2.4. zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem należytego wykonania umowy, zgodnie ze SIWZ, 2.5. wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania umowy, 3. Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lodz.wsa.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2016 godzina 11:00, miejsce: 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, pokój nr 16.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

DOCXSIWZ- remont elewacji.docx
PDFSIWZ- remont elewacji.pdf
ZIPdokumentacja.zip
 

DOCXmodyfikacja SIWZ.docx
PDFmodyfikacja SIWZ.pdf
 

DOCXwyjaśnienie treści SIWZ.docx
PDFwyjaśnienie treści SIWZ.pdf

PDFmodyfikacja SIWZ strona internetowa -12.04.2016.pdf
DOCXmodyfikacja SIWZ strona internetowa -12.04.2016.docx
PDF__P135__rozwiązanie zamienne do szklenia okien.pdf