Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku WSA w Łodzi

Strona archiwalna

 

Łódź, dnia 28 kwietnia 2016 r.

Adm.VI-216/1/2016

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.) Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie „przetargu nieograniczonego" na przeprowadzenie remontu konserwatorskiego elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi ofertę najkorzystniejszą złożyło Przedsiębiorstwo Budowlane SAWREM sp.c. z siedzibą w Legnicy przy ul. Koskowickiej 10.

Wybrana oferta spełnia wszystkie oczekiwania Zamawiającego i uzyskała największą ilość punktów w ocenianych kryteriach.

 

Lista Wykonawców wraz z przyznaną punktacją.

 

L.p.

Wykonawcy

Liczba uzyskanych

punktów w kryterium

„CENA"

Liczba uzyskanych punktów w kryterium

„OKRES GWARANCJI i RĘKOJMI na całość przedmiotu"

Liczba uzyskanych

punktów w kryterium

„TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA"

Łączna punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Budowlane „SAWREM" sp.c. 59-220 Legnica ul. Koskowicka 10

-Oferta Nr 1-

69,68

7

20

96,68

2.

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „AGAD" Sp. z o. o. 87-100 Toruń, ul. Chrzanowskiego 23B

-Oferta Nr 2-

62,04

10

20

92,04

3.

Renova Sp. z o.o. 00-672 Warszawa ul. Wilcza 42/14

-Oferta Nr 3-

55,61

10

20

85,61

4.

Pracownie Robót Sztukatorskich i Konserwacji Zabytków „ARKADY" 90-010 Łódź, ul. Tuwima 13

-Oferta Nr 4-

51,91

5

15

71,91

5.

„TORBUD" Przedsiębiorstwo Budowlane

93-327 Łódź, ul. Torowa 12 -Oferta Nr 5-

61,98

6

13,34

81,32

6.

„MOSAICON" Maria Potz 90-061 Łódź, ul. Nawrot 21 m. 24

-Oferta Nr 6-

Wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy Pzp

7.

Przedsiębiorstwo Konserwacji

Obiektów Zabytkowych

Sławomir Ostrowski

94-424 Łódź

ul. Przestrzenna 82

-Oferta Nr 7-

70

5

20

95

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wyklucza z prowadzonego postępowania Wykonawcę - MOSAICON" Maria Potz z siedzibą w Łodzi przy ulicy Nawrot 21 m. 24. Podstawę prawną wykluczenia stanowi art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.).

Wykluczony Wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej ponieważ nie załączył do oferty informacji z banku, w którym posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową na kwotę minimum 600.000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem składania ofert.