Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

 1. Ponowne wykorzystywanie informacji zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi jest bezpłatne.
  Dalsze udostępnianie informacji w tej samej formie przez podmiot ponownie je wykorzystujący również następuje bezpłatnie (nie dotyczy to sytuacji, gdy informacja pozyskana w celu jej powtórnego wykorzystania jest poddawana przetworzeniu przez podmiot zamierzający ją powtórnie wykorzystywać).
 2. Podmiot ponownie wykorzystujący informacje zawarte na stronie wymienionej w pkt 1 jest zobowiązany do podania źródła ich pochodzenia (wskazania strony, z której informacje zostały pozyskane).
 3. Podmiot ponownie wykorzystujący informacje zawarte na stronie wymienionej w pkt 1, jeżeli informacjami tymi są w szczególności orzeczenia sądowe, jest zobowiązany do podania daty ich wydania, siedziby sądu oraz sygnatury akt sprawy.
 4. Informacje sektora publicznego nieudostępnione w sposób określony w pkt 1 udostępniane są na wniosek. W takim przypadku zasady ich ponownego wykorzystywania określone zostaną indywidualnie, z uwzględnieniem w szczególności obowiązku podania źródła pochodzenia informacji sektora publicznego, a w odniesieniu do orzeczeń sądowych obowiązku podania daty ich wydania, siedziby sądu oraz sygnatury akt sprawy.
 5. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji (przez podmioty ponownie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę (dot. ochrony danych osobowych lub tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności), a także za informacje pozyskane w sposób inny niż określony w pkt 1 lub z pominięciem procedury wnioskowej.
 6. Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania nie może wprowadzać ograniczenia korzystania z tej informacji przez innych użytkowników.
 7. Podmiot dokonujący przetworzenia informacji sektora publicznego pozyskanych w celu ich ponownego wykorzystania (np. zaopatrujący orzeczenia sądowe w tezy), zobowiązany jest do wskazania tego faktu.
  Podmiot ponownie wykorzystujący informację w postaci orzeczenia sądowego jest zobowiązany do wskazania, czy wykorzystuje je w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to w jakich (np. uzasadnienie faktyczne lub uzasadnienie prawne orzeczenia sądowego).

 

Czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 1. Stawka godzinowa wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji zgodnie z nietypowym wnioskiem o ponowne wykorzystywanie.
 2. Materiały zużyte w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystywanie.
 3. Należności związane z dostarczeniem informacji żądanych w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystywanie.

 

Informacja o przysługujących środkach prawnych

 1. Odmowa wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
  Od decyzji Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, stronie przysługuje odwołanie do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, w terminie 14 dni.
 1. Określenie warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
  Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, rozpoznając wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie. Wnioskodawca, do którego została skierowana oferta może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
  W razie wniesienia sprzeciwu Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi rozstrzyga, w drodze decyzji, o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
  Od decyzji wydanej w tym zakresie stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, w terminie 14 dni.