Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie, dostawa i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi.

Strona archiwalna

 

 

Wykonanie, dostawa i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 47320748200000, ul. ul. Piotrkowska  135, 90434   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 042 6350033; 6350000, e-mail oddzialadministracyjny@lodz.wsa.gov.pl; paziak@lodz.wsa.gov.pl, faks 042 6350034; 6350002.
Adres strony internetowej (URL): www.lodz.wsa.gov.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.lodz.wsa.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.lodz.wsa.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w postaci papierowej w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi - pokój Nr 16 w godz. od 8.00 do15.00.
Adres:
90-434 Łódź, ul.Piotrkowska 135

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie, dostawa i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi.
Numer referencyjny: Adm.VI-221/27/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ zawierającym: 2.1. Dokumentację projektową, 2.2. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, 2.3. Przedmiary robót. 3. Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, pełnowartościowe, wolne od wad i praw osób trzecich. 4. Zamawiający wymaga aby dostarczone (wykonane) meble charakteryzowały się wysoką jakością wykonania i trwałością tzn. nie dopuszcza się jakichkolwiek ubytków, uszkodzeń, zabrudzeń, śladów kleju, różnic w wyglądzie powierzchni mebli danego typu, różnic w odcieniach mebli, mebli niestabilnych, chwiejnych, widocznych sposobów łączenia elementów mebli tj. śruby, spawy, nity, wkręty, zaślepki, otwory, kołki itp. 5. Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia wszystkich kosztów i rodzajów ryzyka związanych z towarem, aż do momentu, gdy zostanie on dostarczony do miejsca przeznaczenia, złożony i ustawiony. 6. Dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia wszystkie wymiary mebli należy zweryfikować przed rozpoczęciem wykonywania poszczególnych elementów wyposażenia meblowego. 7. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji reprezentatywną próbkę materiałów, z których wykonane zostaną meble, wzorniki tkanin tapicerskich i dywanów, wzorniki materiałów, z których mają zostać wykonane dekoracje okienne oraz wzory opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego. 8. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu do wyboru i akceptacji minimum 3 wzorów uchwytów do elementów meblowych. 9. Prowadzone w budynku prace budowlane oraz dostawa mebli muszą odbywać się z należytą starannością, tak by nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń lub zniszczeń np. ścian, posadzek itp. Wszelkie zabrudzenia i uszkodzenia w budynku powstałe wskutek wykonywania przedmiotu umowy zostaną usunięte przez Wykonawcę na jego koszt. 10. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe. W związku z powyższym przedmiar robót stanowi jedynie dokument pomocniczy, ułatwiający Wykonawcy przygotowanie oferty. 11. Zamawiający umożliwi Wykonawcy przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej pomieszczeń, w których będzie wykonywany przedmiot zamówienia w celu wykonania pomiarów oraz uzyskania, na swoją odpowiedzialność i na swoje ryzyko, wszelkich istotnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej kalkulacji ceny ofertowej, a następnie do wykonania zamówienia. Termin na dokonanie wizji lokalnej wyznacza się na dzień 7 marca 2017 r. na godz. 10.00. 12. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca złoży i uzyska akceptację Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego z podziałem na: prace przygotowawcze, prace budowlane, wykonanie mebli, dostawę i prace montażowe. 13. Wykonawca kalkulując cenę oferty musi uwzględnić zabezpieczenie i wyniesienie mebli, zbiorów bibliotecznych, pozostałego wyposażenia oraz ponowne wniesienie zbiorów bibliotecznych po zakończonej dostawie nowych mebli. 14. Biorąc pod uwagę fakt, iż prace prowadzone będą w czynnym obiekcie, w pomieszczeniach sąsiadujących z salą konferencyjną i gabinetem Prezesa, Wykonawca musi liczyć się z pewnymi utrudnieniami w prowadzeniu prac, co z kolei wiązać się może z koniecznością pracy przemiennej z pracą Sądu oraz w dni wolne od pracy. Głównie dotyczy to prac uciążliwych dla funkcjonowania Sądu tj. hałas, zapylenie, wibracje. 15. Wykonawca każdorazowo po zakończeniu dnia prowadzenia robót ma obowiązek sprzątnięcia miejsca pracy, usunięcia na własny koszt zbędnych materiałów, odpadów i śmieci (zgodnie z obowiązującymi przepisami o gospodarce odpadami) oraz przekazania w idealnej czystości pomieszczeń po zakończeniu w nich robót. 16. Teren prowadzenia prac musi zostać zabezpieczony pod względem ppoż. i bhp, a Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia. 17. W razie konieczności Wykonawca dokona naniesień powykonawczych na dokumentacji otrzymanej od Zamawiającego. 18. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub oznaczenia pochodzenia, Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem „równoważnych” materiałów, urządzeń i elementów, innych niż podane w dokumentacji pod warunkiem, że zaproponowane materiały, urządzenia i elementy będą posiadały parametry techniczne i jakościowe (technologiczne) nie gorsze niż te, które przedstawiono w dokumentacji projektowej. 19. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 20. W takim przypadku Wykonawca musi załączyć do oferty, foldery, karty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych oraz charakterystyki techniczne i aprobaty techniczne tych materiałów, aby Zamawiający mógł sprawdzić czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej. Zaoferowane wyposażenie i materiały równoważne muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów opisanych w SIWZ, dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 23. Okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy, a maksymalny okres gwarancji i rękojmi nie może przekroczyć 84 miesięcy.

II.5) Główny kod CPV: 39155000-3
Dodatkowe kody CPV:45311200-2, 45442100-8, 45432114-6
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 4

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca przedstawi informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę minimum 200.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca przedstawi: 1. Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane. Wykaz musi zawierać co najmniej 2 dostawy mebli stylowych, wykonanych według indywidualnego projektu, każda o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto. Do wykazu Wykonawca musi załączyć dowody potwierdzające, że każda z tych dostaw została wykonana lub jest wykonywana należycie. 2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. Wykaz musi zawierać co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą zakresem przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto. Do wykazu Wykonawca musi załączyć dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 3. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. W wykazie musi być podana osoba wskazana przez Wykonawcę, posiadająca prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3. Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W stosownej sytuacji Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Niniejsze oświadczenie Wykonawca składa w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Oświadczenie stanowi załącznik nr 3c do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę minimum 200.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane. Wykaz musi zawierać co najmniej 2 dostawy mebli stylowych, wykonanych według indywidualnego projektu, każda o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto. 3. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. Wykaz musi zawierać co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą zakresem przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto. 4. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. W wykazie musi być podana osoba wskazana przez Wykonawcę, posiadająca prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1.Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium. Zamawiający określa wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w formach wskazanych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 4.Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. Nr rachunku: NBP OO w Łodzi 17101013710009961391200000. 5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu (przelewem), Wykonawca powinien dołączyć do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium do postępowania Adm.VI-221/27/2017 na wykonanie, dostawę i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi. Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli środki finansowe znajdą się na rachunku Zamawiającego do dnia 13 marca 2017 r. do godz. 11.00. 6.Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2016.359 jt. ze zm.), należy złożyć w formie oryginału w kasie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135 (pok. Nr 3, wejście od strony Alei Józewskiego). Z treści wyżej wymienionych dokumentów winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium. 7. Zamawiający zwraca wadium: 7.1.wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, 7.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 7.3. Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacjach gdy: 8.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana: 8.2.1.odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 8.2.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 8.2.3.zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
gwarancja i rękojmia 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany opisano w projekcie umowy - załącznik nr 8 do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 13/03/2017, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

PDFSIWZ na wykonanie,dostawę i montaż mebli ....pdf
DOCXSIWZ na wykonanie,dostawę i montaż mebli ....docx

ZIPSpecyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.zip
ZIPDokumentacja projektowa.zip
ZIPPrzedmiary robót.zip

PDFwyjaśnienie treści SIWZ.pdf

PDFwyjaśnienia treści SIWZ.pdf

PDFwyjaśnienie treści SIWZ z dnia 09.03.2017.pdf