Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego

Strona archiwalna

 

 

Og.-V-1131/1/17

 

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

ogłasza z dniem 20 marca 2017 roku  konkurs na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi

 

I.     Kandydat na stanowisko referendarza sądowego powinien spełniać wymagania określone w art. 27 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2003 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tj. Dz. U. 2016r.  poz. 1066), zgodnie z którym na stanowisko referendarza sądowego  może być mianowany ten, kto :

1.    ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2.    jest nieskazitelnego charakteru,
3.   ukończył wyższe  studia prawnicze  w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne  uznane w Polsce,
4.   pozostawał co najmniej trzy lata na stanowiskach  związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego.

II.    Konkurs na stanowisko referendarza sądowego zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2012, poz. 331 ze zm.)  z zastrzeżeniem, iż praca konkursowa obejmować będzie pytania z  zakresu:

1.   Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (tj. Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.)
2.   Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. –  Prawo o postępowaniu przed  sądami administracyjnymi  ( Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.)
3.   Ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych  (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1066 ze zm.)
4.   Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.  z 2016 r., poz. 23 ze zm.)
5.   Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.).

III.   Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1.    wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego;
2.    życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
3.   oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia studiów prawniczych  w Polsce i uzyskania tytułu magistra  prawa lub zagranicznych  studiów prawniczych  uznanych w Polsce;
4.   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  na potrzeby konkursu;
5.   oświadczenie, że kandydat jest  obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej  i korzysta z pełni praw cywilnych i  obywatelskich;
6.   3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

 

IV.  Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

 Pełną dokumentację należy składać w terminie do dnia 5 kwietnia 2017 roku

●   osobiście w Oddziale Spraw Ogólnych i Osobowych

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, pokój nr 12 lub

●   listownie pod adresem:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

 ul. Piotrkowska 135

90-434- Łódź

z oznaczeniem konkursu Og.V-1131/1/17

W przypadku  nadania dokumentów drogą pocztową  za datę ich złożenia  uważa się  datę stempla pocztowego.

Formularz oświadczenia, o którym mowa w pkt. III 4-5  dostępny jest na stronie internetowej Sądu - www.lodz.wsa.gov.pl

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie  nie będą rozpatrywane.

Dokumenty po wykorzystaniu zostaną odesłane.

Lista  kandydatów dopuszczonych do konkursu zostanie  umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu i w Biuletynie Informacji Publicznej  nie później  niż na 7 dni przed  rozpoczęciem  konkursu.

Przewidywany termin  konkursu 24 kwietnia 2017 roku

Prezes WSA w Łodzi  zastrzega możliwość unieważnienia konkursu z uzasadnionych przyczyn.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42   635-00-36

 

Prezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
sędzia NSA Tomasz Zbrojewski

 

 

DOCXOświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych.docx
PDFOświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych.pdf