Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Czyszczenie elewacji budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Strona archiwalna

 

                                                                      numer postępowania: Adm.VI-216/16/2017

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

90-434 Łódź

ul. Piotrkowska 135

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

„CZYSZCZENIE ELEWACJI BUDYNKU 
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W ŁODZI”

 

 

 

 

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od kwoty 30 tys. EURO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ I - Informacje ogólne.

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

 

WOJEWÓDZKI  SĄD  ADMINISTRACYJNY  W  ŁODZI

Adres: ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź

Telefon: (042) 635-00-28/35/73  Faks: (042) 635-00-74

  Adres strony BIP: www.lodz.wsa.gov.pl

Godziny urzędowania od 07:30 do 15:30.

Godziny otwarcia kasy od 08:30 do 14:30, Przerwa: 12.30 - 13.30

NIP: 725-18-69-360, Regon: 473207482

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą.
 1. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcą:

1.1.  p. Agnieszka Kamińska-Hryniów  tel. 42 635-00-28,

1.2.  p. Tomasz Grabowski                     tel. 42 635-00-73.

2. Informacje udzielane są w dni powszednie (oprócz sobót) w godz. 800 ÷ 1500.

 1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający i Wykonawca wszelkiego rodzaju wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje przekazują:
  1. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
   – Prawo pocztowe na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434,
  2. osobiście,
  3.  za pośrednictwem faksu (42 635-00-74),
  4.  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres przy czym każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania wiadomości e-mail.
 2. Zamawiający odpowie na piśmie na zgłoszone wnioski dotyczące treści zapytania ofertowego przesyłając treść pytań i odpowiedzi wszystkim Wykonawcom biorącym udział
  w postępowaniu.
 3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający  w każdym czasie, przed terminem składania ofert może zmienić treść zapytania ofertowego informując o tym fakcie wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

III. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

IV. Podwykonawcy.

 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.
 2. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania nazw (firm) Podwykonawców.
 3. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
  z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
 4. Wykonawca jest zobowiązany do podania Zamawiającemu przed przystąpieniem do realizacji zamówienia nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych Podwykonawców.
 5. Wykonawca ma obowiązek do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych,
  o których mowa w pkt. 4, w trakcie realizacji zamówienia oraz o nowych Podwykonawcach, którym w późniejszym czasie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

 

CZĘŚĆ II – Przedmiot zamówienia i termin wykonania.

 1. Termin wykonania zamówienia: maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 6 tygodni.

Prace rozpoczną się 4 września 2017 r.

II.Przedmiot zamówienia. 

 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na czyszczeniu elewacji budynku „D” Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi przy ul Piotrkowskiej 135, zgodnie z rys. nr 1.

2.Szczegółowy zakres  przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego zawierającego:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
 2. Przedmiar robót,
 3. Rys. nr 1.

3.Zamawiający umożliwi Wykonawcy przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej potrzebnej do wykonania pomiarów oraz uzyskania, na swoją odpowiedzialność i na swoje ryzyko, wszelkich istotnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej kalkulacji ceny ofertowej,
a następnie do wykonania zamówienia. Wizja odbywać się będzie w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku (oprócz sobót) w godz. 800 ÷ 1500.

 1. Prowadzone  prace muszą odbywać się z należytą starannością, tak by nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń lub zniszczeń zarówno budynku WSA jak i jego otoczenia. Wszelkie uszkodzenia budynku powstałe wskutek wykonywania przedmiotu umowy zostaną usunięte przez Wykonawcę na jego koszt.
 2. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe.

W związku z powyższym przedmiar robót stanowi jedynie dokument pomocniczy, ułatwiający Wykonawcy przygotowanie oferty.

 1. Biorąc pod uwagę fakt, iż prace prowadzone będą w czynnym obiekcie, Wykonawca musi  liczyć się z pewnymi utrudnieniami w prowadzeniu prac, co z kolei wiązać się może z koniecznością pracy przemiennej z pracą Sądu oraz w dni wolne od pracy. Głównie dotyczy to prac uciążliwych dla funkcjonowania Sądu tj. hałas, wibracje, zakurzenie.
 2. Wykonawca przy wykonywaniu prac w podcieniach budynku „D” musi zachować w jednej nawie drożną komunikację oraz drogę ppoż.
 3. Wykonawca każdorazowo po zakończeniu dnia prowadzenia robót ma obowiązek sprzątnięcia miejsca pracy, usunięcia na własny koszt zbędnych materiałów, odpadów i śmieci (zgodnie
  z obowiązującymi przepisami o gospodarce odpadami).
 4. Teren prowadzenia prac musi zostać  zabezpieczony pod względem ppoż. i bhp, a Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia.
 5. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów  lub oznaczenia pochodzenia, Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem „równoważnych” materiałów, urządzeń  i elementów, innych niż podane w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że zaproponowane  materiały, urządzenia i elementy będą posiadały parametry techniczne i jakościowe (technologiczne) nie gorsze niż te, które przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia.
 6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 7. W takim przypadku Wykonawca musi załączyć do oferty, foldery, karty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych oraz charakterystyki techniczne i aprobaty techniczne tych materiałów, aby Zamawiający mógł sprawdzić czy odpowiadają one wymaganiom postawionym
  w opisie przedmiotu zamówienia. Zaoferowane wyposażenie i materiały równoważne muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów opisanych w zapytaniu ofertowym.

13. Okres gwarancji i rękojmi za wady na wykonane prace nie może być krótszy niż 24 miesiące.

 

CZĘŚĆ II – Informacje dotyczące przygotowania ofert, miejsca
i terminu ich składania oraz sposobu obliczenia ceny.

I. Sposób przygotowania ofert:

1.  Ofertę pod rygorem nieważności należy złożyć w formie pisemnej.

2.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.

5. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy zgodnie
z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej.

     Jeżeli upoważnienie takie nie wynika z dokumentów rejestrowych to Wykonawca załącza dodatkowo pełnomocnictwo sporządzone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

 1. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

7. Wraz z ofertą Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

8.  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

9.  Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Dopuszczalne jest złożenie oferty na drukach opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem, że będą identyczne, co do treści z formularzami przekazanymi przez Zamawiającego.

10. Oferta musi być złożona w nieprzejrzystym, trwale zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym    bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

 

II. Miejsce i termin składania ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 135,
  pokój nr 16 w godz. od 8.00 do 15.00.

2.  Termin składania ofert upływa dnia 14 czerwca 2017 r. o godz. 11.00.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 czerwca 2017 r. o godz. 11.30 w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 135, pokój nr 16.

4. Oferty złożone po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie bez ich otwierania.

 

III. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Wyliczoną cenę obejmującą realizację całego zamówienia, Wykonawca zamieszcza na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Na cenę oferty składają się wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

3. Cena podana w ofercie powinna być wskazana cyfrowo i słownie. Cena powinna być podana jako cena brutto w rozbiciu na cenę netto i podatek od towarw i usług VAT. Cenę oblicza się
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementw.

 

CZĘŚĆ III - kryteria oceny ofert oraz sposób obliczenia ceny.

 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium ceny.

 

 CENA - waga kryterium 100%

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość  punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg wzoru.

 

       Najniższa cena ofertowa

      -----------------------------------  x 100 pkt  x  waga kryterium (100%)

          Cena oferty badanej

 

 

 Wykaz załączników:

 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
 2. Dokumentacja projektowa - załącznik nr 2
 3. Wzór umowy – załącznik nr 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ZAŁĄCZNIK NR 1 do zapytania ofertowego

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Nazwa Wykonawcy:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Telefon:.................................................................

Fax:....................................................................... E-mail:…………………………………………….

 

 

1. CENA OFERTY

 

CENA NETTO ............................................................................................................................. PLN

    (słownie:...........................................................................................................................................)

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT ........%     ............................................................ PLN

    (słownie:...........................................................................................................................................)

CENA BRUTTO ........................................................................................................................... PLN

   (słownie:...........................................................................................................................................)
w tym:

 

 

 1. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie …... tygodni (max 6 tygodni) przy czym rozpoczęcie prac nastąpi 4 września 2017 r.
 2. Warunki i termin płatności: płatność przelewem w terminie 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury.
 3. Na wykonany przedmiot zamówienia zobowiązujemy się udzielić …. miesięcznej (minimum 24 miesiące) gwarancji i rękojmi za wady, liczonej od daty podpisania protokołu końcowego robót.
 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy oraz zapisami  zawartymi w zapytaniu ofertowym i akceptujemy je bez zastrzeżeń. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6.  Części zamówienia, które powierzone będą Podwykonawcom.

 

 

L.p.

Opis części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez Podwykonawcę

Nazwa Podwykonawcy

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

UWAGA: W przypadku, gdy żadne czynności nie zostaną powierzone Podwykonawcom należy przekreślić odpowiednie miejsce lub wpisać „nie dotyczy”.

 

 

 

 

 

………..(miejscowość), dnia ...............................                                                        ................................................

            podpis uprawnionego

      Przedstawiciela Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            ZAŁĄCZNIK NR 3 do zapytania ofertowego

 

UMOWA Nr ….

 

Zawarta w dniu …………………………………… 2017 r. pomiędzy:

Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 135,
90-434 Łódź, NIP 725-18-69-360

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy  Zamawiającym, a

…………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym(ną) przez:

…………………………………………………………………………………………………

zwanym(ą) w dalszej części umowy Wykonawcą.

 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania na wykonanie robót budowlanych polegających na czyszczeniu elewacji  budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi o wartości mniejszej od 30 tys. EURO.

 

§ 1 Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem umowy jest  wykonanie  robót budowlanych polegających na czyszczeniu elewacji  budynku „D” Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 135.
 1. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawarty został w załączniku nr 1 zawierającym:
  1.  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
  2.  przedmiar robót,
  3.  rys. nr 1.
 2. Wykonawca oświadcza, że we własnym zakresie przed podpisaniem niniejszej umowy dokonał sprawdzenia kompletności zakresu prac i zrzeka się podnoszenia względem Zamawiającego roszczeń w tym zakresie, w trakcie realizacji umowy. Jeżeli wyniknie jakakolwiek potrzeba zmian
  w zakresie ilości czy jakości materiałów wszelkie wynikłe z tego tytułu koszty obciążać będą Wykonawcę.
 3. Przedmiot umowy realizowany będzie przy użyciu własnych materiałów, maszyn i urządzeń Wykonawcy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1do umowy) i wytycznymi Zamawiającego z zachowaniem najwyższej staranności zgodnie z profesjonalnym charakterem wykonywanej działalności.
 4. Materiały, maszyny i urządzenia, o których mowa w ust. 4 będą odpowiadać co do jakości wymogom określonym w przepisach prawa, w tym przepisach o bezpieczeństwie i przepisach prawa budowlanego.
 5. Przedmiot umowy obejmuje wszelkie prace związane z wymogami bhp, organizacją  i realizacją umowy bez zakłóceń oraz inne potrzebne do spełnienia wymagań Zamawiającego oraz wszystkie prace nawet nie wymienione w umowie i dokumentach stanowiących jej integralną część, a które są konieczne do bezpiecznego i właściwego wykonania przedmiotu umowy i jego ukończenia.
 6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przedstawić dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do stosowania w budownictwie na terytorium RP. Dokumenty, o których mowa wyżej będą stanowiły integralną cześć dokumentacji powykonawczej.
 7. Zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji przedmiotu umowy nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy (wzór protokołu  stanowi załącznik Nr 3 do umowy).

 

§ 2 Przedstawiciele stron

 1. Osobą nadzorującą wykonanie umowy ze strony Wykonawcy jest:……………………................................................................................................................

tel……..…………………………………. e-mail……………………………………………………

 1. Osobą odpowiedzialną wykonanie umowy ze strony Zamawiającego jest 
  3.1.p. …………………………………………………………………………………………………

tel…………………………………………… e-mail ………………………..………………………

       3.2.p………….…………………………………………- inspektor nadzoru inwestorskiego, tel.…………………………………………… e-mail: ………………………………………………

 

§ 3 Prawa i obowiązki stron

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę z należytą zawodową starannością, zgodnie
  z najlepszą wiedzą i sztuką wymaganą dla realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami technicznymi i jakościowymi oraz w oferowanych terminach.
 2. Wykonawca za działania podwykonawców oraz wszelkich innych osób trzecich, z pomocą których realizować będzie umowę, odpowiada jak za działania własne.
 3. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne działania dla zabezpieczenia środowiska zarówno na terenie robót, jak i poza nim dla ograniczenia szkód i uciążliwości dla ludzi i mienia wynikłych
  z działań Wykonawcy w związku z realizacją umowy.
 4. W ramach i w związku z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest
  w szczególności do:
  1. załatwienia we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich formalności związanych
   z zajęciem pasa drogowego od ul. Piotrkowskiej i części drogi dojazdowej w Alei Józewskiego,
  2. przygotowania i zabezpieczenia terenu prowadzenie prac w zakresie BHP i ppoż,
  3. rozpoczęcia i zakończenia prac w terminach określonych w § 4,
  4. zabezpieczenia terenu prac w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym,
  5. zapewnienia odpowiedniego porządku i utrzymania terenu prowadzenia prac oraz przyjęcia odpowiedzialności za skutki działań (zaniedbań) oraz zdarzeń na terenie prowadzenia prac,
  6. realizowania  przedmiotu umowy w sposób zapewniający ciągłość pracy Sądu,
  7. prowadzenia wszystkich prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla pracowników przebywających w obiekcie (z uwzględnieniem zapisów o emisji hałasu zgodnie z obowiązującym prawem),
  8. dostarczania inspektorowi nadzoru na bieżąco dokumentów dotyczących zgodności parametrów użytych materiałów z dopuszczonymi do stosowania na terytorium RP,
  9. wyposażenia swoich pracowników w ubrania robocze oraz odpowiednie środki ochrony osobistej, jak również zapewnienia sprzętu i urządzeń niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy, przy czym zobowiązuje się Wykonawcę do używania na terenie prowadzenia prac, wyłącznie sprawnych technicznie maszyn, urządzeń i narzędzi gwarantujących bezpieczeństwo wykonania robót i posiadających wymagane certyfikaty i zezwolenia,
  10. zapewnienia na czas trwania robót budowlanych niezbędnego kierownictwa/nadzoru nad robotami,
  11. przestrzegania przepisów BHP i p.poż. oraz dbania o porządek na terenie prowadzonych prac. Wszyscy pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów i wymogów BHP i p.poż. oraz poleceń inspektora nadzoru na terenie prowadzonych prac. W przypadku nie wywiązywania się pracowników z w/w obowiązków Zamawiający wezwie Wykonawcę do podjęcia działań mających na celu powstrzymanie naruszeń, a w braku skutecznego działania, Zamawiający ma prawo do nałożenia kary w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) brutto za każde przewinienie, a w ostateczności do wstrzymania prac do czasu powstrzymania naruszeń. Wstrzymanie prac nie będzie miało żadnego wpływu na termin zakończenia przedmiotu umowy, który zostanie niezmienny,
  12.  uporządkowania terenu prowadzenia prac w ciągu 3 dni liczonych od dnia podpisania protokołu końcowego bez uwag,

      4.13. prowadzenia  prac z należytą starannością, tak by nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń lub zniszczeń. Wszelkie uszkodzenia budynku powstałe wskutek wykonywania przedmiotu umowy zostaną usunięte przez Wykonawcę na jego koszt.

 1. Zamawiający zobowiązuje się:
  1. przekazać protokolarnie Wykonawcy teren prowadzenia prac w uzgodnionym terminie,
  2. przekazać Wykonawcy rysunek elewacji, na którym Wykonawca naniesie wykonane naprawy elewacji,
  3. ustanowić do dnia przekazania terenu prac nadzór inwestorski oraz powiadomić Wykonawcę o osobach go sprawujących,
  4. odebrać przedmiot umowy wykonany zgodnie z umową,
  5. udzielić Wykonawcy niezbędnych wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu umowy,
  6. wskazać punkt poboru energii i wody.

§ 4 Termin wykonania

 1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na dzień 4 września 2017 r.
 2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na dzień ………… 2017 r.
 3. Za termin zakończenia umowy strony przyjmują datę podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.
 4. Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 2 nie będzie traktowane jako naruszenie postanowień umowy, jeżeli będzie spowodowane:
  1. przerwą w dostawie energii powstałą z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, trwającą nieprzerwanie dłużej niż 3 dni, potwierdzoną pisemnie w momencie zaistnienia i zakończenia, opóźnienie w terminie realizacji przedmiotu umowy nie może być dłuższe niż czas trwania przerwy,
  2. niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, których nie można było przewidzieć, ani uniknąć, a których zaistnienie spowodowało opóźnienia w realizacji umowy.
 5. W sytuacji wystąpienia przypadku opisanego w ust. 4, skutkującego wydłużeniem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego pisemnego poinformowania
  o tym fakcie Zamawiającego oraz uzyskania jego zatwierdzenia. Brak bezzwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego jest jednoznaczny z rezygnacją Wykonawcy z ubiegania się z tego tytułu o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy.

 

§ 5 Wynagrodzenie wykonawcy

 1. Strony za wykonanie przedmiotu umowy ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie ………………………………………………… zł netto (słownie: ……………………………………………………………………………………) +…% VAT, co stanowi razem ………………………………… zł brutto (słownie: ………………………………………………………………………………).
 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy.
 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego, obejmującym wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, nawet jeśli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione przez Zamawiającego. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
 4. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na wskazany rachunek bankowy, w terminie 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury.
 5. Podstawę do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy w stanie wolnym od wad oraz dokumenty potwierdzające rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.
 6. Przez dokumenty potwierdzające dokonanie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą i dalszym podwykonawcą Zamawiający rozumie:
  1.  oświadczenia podwykonawców, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podwykonawcy oraz
  2. dowody potwierdzające brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych roszczeń podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.
 7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę faktury Wykonawcy.
 8. Za termin dokonania płatności strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 9. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.
 10. Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą należności wynikającej z faktury, jeżeli przed terminem płatności Wykonawca nie uprzątnie terenu, na którym wykonywane były prace lub nie usunie szkód wyrządzonych w toku realizacji prac.

 

§ 6 Podwykonawcy

 1. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi lub przy udziale podwykonawców
  w zakresie wskazanym w ofercie.
 2. Strony uzgadniają, że przedmiot umowy w zakresie: ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..    zostanie wykonany przez Podwykonawcę:

            ………………………………………………………………………………………………….

            na zatrudnienie którego Zamawiający wyraża zgodę.

 1. Umowy z podwykonawcami muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie podwykonawcy.
 3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z winy Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.
 4. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców jak za własne.
 5. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcami stosuje się postanowienia art. 6471 Kodeksu cywilnego oraz niniejszej umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie

z podwykonawcami umów, których treść jest sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą.

§ 7 Odbiory

 1. Strony ustalają następujące zasady dotyczące odbiorów:
  1. Odbiory robót ulegających zakryciu,
  2. Odbiór końcowy wykonania przedmiotu umowy,
  3. Odbiór pogwarancyjny.
 2. Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązuje się każdorazowo uczestniczyć w odbiorach robót/przedmiotu umowy.
 3. Odbiór, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.1. odbywać się będzie na bieżąco, lecz nie później niż
  w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości takiego odbioru przez Wykonawcę. Wykonawca przed odbiorem musi przedłożyć dokumenty potwierdzające prawidłowość wykonanych robót (atesty, deklaracje, niezbędne pomiary, dokumentację fotograficzną
  z oczyszczenia elewacji – tylko w przypadku wykonywania prac z podnośnika, naniesienia powykonawcze napraw i uzupełnień na przekazanych przez Zamawiającego rysunkach elewacji budynku „D).
 4. O gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie.
 5. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot umowy posiada wady Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru wykonania przedmiotu umowy do czasu ich usunięcia.
 6. Wykonawca ma obowiązek po usunięciu wady zgłosić Zamawiającemu ten fakt, w celu dokonania odbioru po usunięciu wad. Fakt usunięcia wady stwierdzony zostanie protokolarnie.
 7.  Wady nie usunięte w terminie  Zamawiający może usunąć  bez dodatkowego wezwania na koszt
  i ryzyko Wykonawcy nie tracąc uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi.
 8. O ile Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy z zastrzeżeniami o istnieniu wad, ma prawo, wedle swojego wyboru, powstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia końcowego do czasu ich usunięcia, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku o wartość wadliwie wykonanego przedmiotu umowy (wedle oszacowania)  lub usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 9. Odbiór pogwarancyjny nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem okresu rękojmi i gwarancji.

 

§ 8 Gwarancja i rękojmia

 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ….. – miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.
 2. Termin gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy, a w przypadku gdy protokół stwierdza wstępowanie wad, termin gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu potwierdzenia usunięcia wad.
 3. Udzielona gwarancja nie narusza praw Zamawiającego dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.
 4. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowią oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577
  i art. 5771 kodeksu cywilnego. Dokumentem potwierdzającym udzielenie gwarancji w rozumieniu art. 577 kodeksu cywilnego jest umowa.
 5. W razie wystąpienia wad lub usterek, Zamawiający zgłosi je Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu, wyznaczając termin na ich usunięcie.
 6. W razie nie usunięcia wad i usterek w określonym terminie, Zamawiający usunie usterki na koszt Wykonawcy, zachowując prawa wynikające z tytułu gwarancji.

 

§ 9 Kary umowne

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za wynikające z przyczyn leżących po jego stronie:
  1. opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 ust. 2 umowy
   – w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia,
  2. opóźnienie w usunięciu zgłoszonych przez Zamawiającego wad stwierdzonych przy odbiorze wykonania przedmiotu umowy, w terminie gwarancji lub rękojmi za wady – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wady,
  3. odstąpienie od umowy – w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie przedmiotu umowy,
  4. w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy – w wysokości 500,00 zł  za każde stwierdzone naruszenie,
  5. w sytuacjach opisanych w § 3 ust. 4 pkt 4.11,
  6.  w przypadku nie uporządkowania terenu prowadzenia prac w ciągu 3 dni liczonych od dnia podpisania protokołu końcowego bez uwag - w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia,
 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie przedmiotu umowy, za wyjątkiem okoliczności opisanych w § 11 ust 1.
 3. Kary umowne opisane w ust. 1 płatne będą w terminie 14 dni na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.
 4. Noty obciążeniowe w formie pisemnej  doręczane będą listem poleconym na adres Wykonawcy za pośrednictwem operatora pocztowego.
 5. Awizowane przez operatora pocztowego i nie podjęte przesyłki, bez względu na przyczynę, będą uważane za doręczone w dniu ich awizowania.
 6. W przypadku niezapłacenia kar umownych Zamawiający może dokonać potrąceń bezpośrednio
  z faktury wystawionej przez Wykonawcę, a Wykonawca wyraża zgodę na takie potrącenie. Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej, o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, w związku z powstaniem obowiązku kar umownych.
 7. Za opóźnienie w terminie zapłaty wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
 8. W przypadku, gdy wysokość należnych kar umownych nie pokrywa wysokości powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy szkody, niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
 9. Kary umowne podlegają sumowaniu.

 

§ 10 Ubezpieczenia

 1. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej do dnia 4 września 2017 r. tj. do terminu rozpoczęcia prac polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zbieżnej z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia odpowiadającą co najmniej dwukrotności wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w umowie.
 2. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie, by wszyscy podwykonawcy działający w związku
  z realizacją przedmiotu umowy posiadali podobne ubezpieczenia, do wysokości zakontraktowanych robót, chyba że polisa Wykonawcy obejmuje pełną odpowiedzialność za podwykonawców.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykupienia polis ubezpieczeniowych wymaganych umową,
   w przypadku gdy Wykonawca nie będzie utrzymywał powyższych polis lub nie wykona obowiązku, o którym mowa w ust. 1. Kosztem wykupienia takich polis Zamawiający obciąży Wykonawcę.
 4. Umowa (umowy) ubezpieczenia zapewnią wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej
  i w kwotach koniecznych do naprawienia poniesionej szkody.

 

§ 11 Odstąpienie od umowy

 1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
 2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
  1. opóźnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy przekraczającego 21 dni  liczonych od terminu  określonego w  § 4 ust. 2,  za wyjątkiem sytuacji opisanych w § 4 ust. 4 pkt. 4.1. – 4.2.,
  2. jeżeli Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,
  3. jeżeli Wykonawca wykonuje roboty przewidziane umową z naruszeniem przepisów Prawa budowlanego, w sposób niezgodny z treścią umowy i dokumentacją techniczną, nie zachowując najwyższej jakości albo staranności.
 3. Odstąpienie od umowy musi być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.
 4. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w terminie 14 dni Strony umowy sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych prac i prac w toku, zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia.

§ 12 Zmiana postanowień umownych

 1. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy możliwa jest w następujących przypadkach i na poniższych warunkach:
  1. w przypadku możliwości wcześniejszego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, strony przewidują skrócenie terminu realizacji, o którym mowa w § 4 umowy,
  2. w przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 4.1 i 4.2 umowy, strony przewidują przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy o czas niezbędny do ukończenia prac.
 2. Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 1 nie będą skutkowały zmianą wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z umowy z tytułu przedłużenia lub skrócenia tego terminu.
 3. Zmiana wartości brutto umowy możliwa jest w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawki podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy.
 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

 

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Informacje i dane techniczne dotyczące umowy uzyskane od Zamawiającego przez Wykonawcę, jak również warunki związane z umową należy traktować jako poufne i nie mogą być one przekazywane osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy prawo budowlane, oraz inne przepisy właściwe dla przedmiotu umowy.
 3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw związanych
  z realizacją umowy.
 4. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 6. Integralną część umowy stanowią:
  1. Dokumentacja projektowa (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przedmiar robót,
   Rys. nr 1) – Załącznik nr 1
  2. Kopia formularza ofertowego Wykonawcy – Załącznik Nr 2
  3. Wzór protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy – Załącznik Nr 3

 

 

 WYKONAWCA:                                                                               ZAMAWIAJĄCY:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do umowy

 

                 PROTOKÓŁ ODIOBRU KOŃCOWEGO PRZEDMIOTU UMOWY

do umowy Nr ……………… z dnia……………………………… 2017 r.

 

Zamawiający:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

ul. Piotrkowska 135

90-434 Łódź

reprezentowany przez …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

reprezentowany przez …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 1. Przedmiot umowy - …………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

odebrano bez zastrzeżeń/odebrano z następującymi zastrzeżeniami*:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Wykonawca w terminie ………………………… uzupełni i poprawi przedmiot umowy zgodnie
  z zastrzeżeniami i uwagami wymienionymi w pkt 1 niniejszego protokołu.*
 2. Zamawiający przyjął w dniu ………………………………przedmiot umowy bez zastrzeżeń.*
 3. Osobą do kontaktów w sprawach usuwania wad i usterek w okresie gwarancji jest p.…………………………………… tel. ……………………… e-mail………………………………
 4. Ustalenia  dodatkowe …………………………………………………………………………………

 

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach.

      WYKONAWCA:                                                                                      ZAMAWIAJĄCY:

 

*niepotrzebne skreślić

 

ZIPOpis przedmiotu zamówienia.zip