Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko referendarza sądowego

Strona archiwalna

 

   Wojewódzki Sąd Administracyjny
                  w Łodzi                                                 

                                                                              Łódź, dnia   17  kwietnia 2018 r.

Og.-V-1131/1/18

 

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
ogłasza z dniem 17 kwietnia 2018 r.
konkurs na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego
w
Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi

 

 

I. Kandydat na stanowisko referendarza sądowego powinien spełniać wymagania określone w art. 27 § 1 w zw. z art. 6 §  1 pkt 1-3  ustawy
z dnia 25 lipca 2003 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tj. Dz. U. 2017r.  poz. 2188 ze zm.), zgodnie z którym na stanowisko referendarza sądowego  może być mianowany ten, kto :

1.ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2.jest nieskazitelnego charakteru,

3. ukończył wyższe  studia prawnicze  w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne  uznane w Polsce,

4. pozostawał co najmniej trzy lata na stanowiskach  związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego.

II. Konkurs na stanowisko referendarza sądowego zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2012, poz. 331 ze zm.) w zw.  z art. 29 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych  (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2188 ze zm.)  z zastrzeżeniem, iż praca konkursowa obejmować będzie pytania z  zakresu:

 

  1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., ( Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.)
  2. Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. –  Prawo o postępowaniu przed  sądami administracyjnymi  (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369  ze zm.)
  3. Ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych  (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2188 ze zm.)
  4. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.  z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),
  5. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.).

 

III. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1.    wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego;

2.    życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;

3.    oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia studiów prawniczych  w Polsce i uzyskania tytułu magistra  prawa lub zagranicznych  studiów prawniczych  uznanych w Polsce;

4.    oświadczenie, że kandydat jest  obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej  i korzysta z pełni praw cywilnych i  obywatelskich;

5.    podpisaną klauzulę informacyjną i zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

6.   3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

 

IV. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

 Pełną dokumentację należy składać w terminie do  dnia 4 maja 2018 roku

●   osobiści w Oddziale Spraw Ogólnych i Osobowych

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, pokój nr 12 lub

 

●   listownie pod adresem:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

 ul. Piotrkowska 135

90-434- Łódź

z oznaczeniem konkursu Og.V-1131/1/18

W przypadku  nadania dokumentów drogą pocztową  za datę ich złożenia  uważa się  datę stempla pocztowego.

Formularz oświadczenia i klauzula informacyjnej oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt. III 4-5  dostępne są na stronie internetowej Sądu - www.lodz.wsa.gov.pl-  pod ogłoszeniem.

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie  nie będą rozpatrywane.

Po zakończeniu postępowania konkursowego dokumenty zostaną odesłane.

  •  

Przewidywany termin konkursu 23 maja 2018 roku

Prezes WSA w Łodzi  zastrzega możliwość unieważnienia konkursu z uzasadnionych  przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42635-00-36

 

Prezes

Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego

w Łodzi

Sędzia NSA Tomasz Zbrojewski

 

DOCXOświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych.docx
PDFOświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych.pdf
DOCXklauzula informacyjna i zgody dla kandydatów.docx
PDFklauzula informacyjna i zgody dla kandydatów.pdf