Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta-stażysty

Strona archiwalna

 

  Wojewódzki Sąd Administracyjny

                      w Łodzi                                                                                          

                                                                                           Łódź, dnia  25 czerwca 2018 roku

Og. V-1133/3 /2018

 

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

na podstawie Zarządzenia nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r.  w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych, ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. 2018, poz. 577 ), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj. Dz.U. 2014r., poz.400) oraz rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz  innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 72, poz. 384 ze zm.)

ogłasza konkurs na stanowisko:

Referenta-stażysty

wymiar etatu:    1  etat   2  osoby

 

I.  Zakres wykonywanych zadań

1.  wysyłanie zawiadomień o terminie rozpraw

2.  wysyłanie stronom odpisów orzeczeń

3.  protokołowanie na rozprawach

4.  zwracanie  organom akt administracyjnych wraz z prawomocnym orzeczeniem Sądu

5.  wykonywanie zarządzeń  wydanych w sprawach w toku postępowania przez sędziów i referendarzy

6.  wykonywanie innych  czynności administracyjnych zleconych przez przełożonych

 

II.  Wymagania konieczne

1. pełna zdolność do czynności prawnych

2. nieposzlakowana opinia

3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku

4. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (wobec kandydata nie może być również prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe)

5. wykształcenie co najmniej średnie

 

III.  Wymagania pożądane

1. wykształcenie wyższe - ukończone studia co najmniej pierwszego stopnia i uzyskanie tytułu zawodowego

2. biegła obsługa komputera (pakiet MS Office)

3. obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, fax)

4. znajomość zagadnień z zakresu sądownictwa administracyjnego

5. dokładność, komunikatywność, kreatywność, odporność na stres

6. umiejętność pracy w zespole

7. kultura osobista

 

IV.  Zgłoszenie powinno zawierać:

1.   podanie

2.   CV

3.   kserokopie dokumentów  potwierdzających spełnienie wyżej  wymienionych wymogów

4.  oświadczenie:

-    o pełnej zdolności do czynności prawnych

-    o niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

-    o nietoczącym się postępowaniu o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

-    klauzulę informacyjną  i klauzulę zgody

 

V.   Pełną dokumentację należy składać w terminie do dnia  9  lipca 2018 roku

●   osobiści w Oddziale Spraw Ogólnych i Osobowych

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, pokój nr 12 lub

●   listownie pod adresem:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

ul. Piotrkowska 135

90-434- Łódź

 

Formularze oświadczeń, o których mowa w pkt. IV dostępne są na stronie internetowej Sądu - www.lodz.wsa.gov.pl

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie  nie będą rozpatrywane.

Dokumenty po wykorzystaniu zostaną zniszczone.

Prezes WSA w Łodzi  zastrzega możliwość unieważnienia konkursu z uzasadnionych  przyczyn.

 

                                                                                                    Prezes
                                                                           Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
                                                                                                  w Łodzi
                                                                                    sędzia NSA Tomasz Zbrojewski

 

 

 

PDFoświadczenie kandydata.pdf
PDFklauzula informacyjna i zgody dla kandydatów na referenta-stażystę.pdf