Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego

Strona archiwalna

 

Og. V-1133/ 4/18

 

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
ogłasza konkurs na stanowisko

 

asystenta sędziego

Liczba poszukiwanych kandydatów/wymiar etatu: 1 etat

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu   4 września 2018 roku o godzinie  10.00

w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135 w sali konferencyjnej

 

I. WYMAGANIA

Kandydat na stanowisko asystenta sędziego powinien spełniać  wymagania  określone  w  art. 27a § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych  (tj. Dz. U. 2017r.,  poz. 2188 ze zm.) w zw. z art. 6 § 1 pkt 1–3 powołanej wyżej ustawy, zgodnie z którym na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

1)  ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)  jest nieskazitelnego charakteru,

3)  ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub  zagraniczne uznane w Polsce.

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu powinno zawierać:

1)  wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,

2)  własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;

3)  oryginał lub urzędowo poświadczony odpis  dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej  Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,

4)  oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5)  oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej  Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

6)  aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

7)  klauzulę informacyjną i klauzulę zgody.

Do zgłoszenia kandydat może  także dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA

Pełną dokumentację zgłoszenia należy złożyć do dnia14 sierpnia 2018 roku

-    osobiście w Oddziale Spraw Ogólnych i Osobowych  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi  pokój nr 12

albo
-    przesłać listownie na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź

z podaniem na kopercie nr konkursu Og.V-1133/4/18

 

IV. KONKURS PRZEPROWADZONY ZOSTANIE W 3 ETAPACH:

1)  etap pierwszy - wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu – bez  udziału  kandydatów,

2)  etap drugi - test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procesowego, prawa o ustroju sądów administracyjnych,  prawa  o postępowaniu  przed sądami administracyjnymi i prawa konstytucyjnego oraz  pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów  z  zakresu  prawa   materialnego   oraz   procesowego,  wybrany przez kandydata – uczestniczą kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne,

3)  etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna – uczestniczą kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 29 punktów w tym co najmniej 3 punkty z pracy pisemnej.

 

V. LISTA KANDYDATÓW

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do etapu pisemnego zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  www.lodz.wsa.gov.pl,  nie  później   niż  na  7 dni przed  terminem rozpoczęcia etapu pisemnego.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do etapu trzeciego oraz termin  rozmowy kwalifikacyjnej zostanie  umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  www.lodz.wsa.gov.pl  po  zakończeniu   części   pisemnej i sprawdzeniu prac przez Komisję konkursową.

 

VI. INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

Informacja o wynikach konkursu na asystenta sędziego zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.wsa.lodz.pl – oraz na tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

 

VII. PODSTAWA PRAWNA

Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursu regulują :

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1228) oraz Zarządzenie nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie trybu  przeprowadzania  konkursu na stanowisko asystenta sędziego w wojewódzkich sądach administracyjnych.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: 42 635 00 36.

 

 

Prezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Łodzi
sędzia NSA Tomasz Zbrojewski

 

PDFklauzula informacyjna i zgody dla kandydatów.pdf
PDFoświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych.pdf