Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko: ksiegowy w Oddziale Finansowo-Budżetowym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi

Strona archiwalna

 

Og. V-1133/ 3 /2019

 

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz  innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 72, poz. 384 ze zm.)

ogłasza konkurs na stanowisko:

księgowy

w Oddziale Finansowo-Budżetowym

 w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym  w Łodzi

wymiar etatu:    1  etat   1  osoba

I.  Zakres wykonywanych zadań:

 1. Naliczanie wynagrodzeń i innych należności wynikających ze stosunku pracy pracownikom oraz należności z tytułu umów cywilno-prawnych,
 2. Księgowanie i rozliczanie wynagrodzeń,
 3. Przygotowywanie przelewów od wynagrodzeń, potrąceń od wynagrodzeń, zaliczek na podatek dochodowy, składek ZUS,
 4. Sporządzanie i przekazywania dokumentacji rozliczeniowej, deklaracji i raportów do ZUS, przygotowywanie zaświadczeń o wynagrodzeniach,
 5. Sporządzanie PIT-ów dla pracowników oraz innych osób z tytułu: umów zleceń i o dzieło, wypłat z akcji socjalnej w terminach określonych  przepisami oraz przekazywanie ich do odpowiednich Urzędów Skarbowych oraz pracownikom i osobom wykonującym umowy,
 6. Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-4R i przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego,
 7. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej oraz statystycznej w zakresie  wypłacanych wynagrodzeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami,
 8. Okresowa analiza funduszy płacowych, w tym przygotowywanie  danych niezbędnych do sporządzania projektów planów finansowych  oraz planów finansowych w zakresie funduszy wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń,
 9. Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów finansowo-księgowych, w tym faktur i rachunków związanych z postępowaniem sądowym pod względem zgodności stawek z przepisami,
 10. Przygotowywanie dokumentów podlegających  archiwizacji w zakresie swojego stanowiska i przekazywanie ich do archiwum.

II.  Wymagania konieczne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 5. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (wobec kandydata nie może być również prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe),
 6. wykształcenie co najmniej średnie.

III.  Wymagania pożądane

 1. wykształcenie wyższe - ukończone studia co najmniej pierwszego stopnia i uzyskanie tytułu zawodowego,
 2. doświadczenie zawodowe w jednostce budżetowej,
 3. biegła obsługa komputera (pakiet MS Office i aplikacji Excel) oraz obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, fax),
 4. obsługa programu Płatnik,
 5. znajomość zagadnień z zakresu przepisów ustawy o finansach publicznych  wraz z aktami  wykonawczymi do przedmiotowej ustawy oraz ustawy prawo o ustroju sądów administracyjnych,
 6. umiejętność  naliczania wynagrodzeń i innych należności wynikających ze stosunku pracy pracownikom oraz należności z tytułu umów cywilno-prawnych,
 7. umiejętność sporządzania i przekazywania dokumentacji rozliczeniowej, deklaracji i raportów do ZUS,
 8. dokładność, terminowość, systematyczność, odpowiedzialność, odporność na stres
 9. umiejętność pracy w zespole,
 10. kultura osobista.

IV.  Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. podanie,
 2. CV, które powinno wyłącznie zawierać :imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia; dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 3. kserokopie dokumentów  potwierdzających spełnienie wyżej  wymienionych wymogów,
 4. oświadczenie:
 • o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • o niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • o nietoczącym się postępowaniu o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • klauzulę informacyjną  i klauzulę zgody.

 

V.   Pełną dokumentację należy składać w terminie do dnia  12 lipca 2019  roku

●   osobiście w Biurze Podawczym

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi,

●   listownie pod adresem:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

ul. Piotrkowska 135

90-434- Łódź

 

Formularze oświadczeń, o których mowa w pkt. IV dostępne są na stronie internetowej Sądu - www.lodz.wsa.gov.pl

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie  nie będą rozpatrywane.

Dokumenty po wykorzystaniu zostaną zniszczone.

Prezes WSA w Łodzi  zastrzega możliwość unieważnienia konkursu z uzasadnionych  przyczyn.

 

Prezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Łodzi
sędzia NSA Tomasz Zbrojewski

PDFklauzula informacyjna i zgody dla kandydatów.pdf
DOCXoświadczenie kandydata.docx