Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2014-12-02.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2023-03-21.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Pliki zawierające odwzorowania cyfrowe oświadczeń majątkowych sędziów, asesorów i referendarzy sądowych (art.87 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych) oraz oświadczeń sędziów o członkostwie w zrzeszeniach, pełnieniu funkcji w organach fundacji, członkostwie w partii politycznej ( art. 88a § 1 ustawy z 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych w zw. z art. 29 § 1 ustawy z 25 lipca 2020 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych). Powyższe oświadczenia zostały przedłożone przez osoby zobowiązane przepisami w postaci dokumentów papierowych.

Wynik analizy pod względem zgodności

WSA Łódź - audyt dostępności.pdf - data dodania: 2020-03-21 00:00:00

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-10.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-01-31.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Tomasz Grabowski, koordynator.dostepnosci@lodz.wsa.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48426350073. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. WSA w Łodzi realizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, WSA w Łodzi niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, WSA w Łodzi może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy WSA w Łodzi odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135
Tel.: +48426350000
Faks: +48426350002
E-mail:
Strona internetowa: lodz.wsa.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku jest możliwe schodami lub pochylnią usytuowaną obok wejścia głównego – wejście od Alei Henryka Jana Józewskiego. Obszar dostępny dla interesantów to parter i I piętro. Szatnia, biuro podawcze, kasa sądu i sala rozpraw znajdujące się na parterze nie wymagają pokonywania dodatkowych przeszkód architektonicznych. Dojście do wydziału informacji sądowej, czytelni akt i sal rozpraw znajdujących się na I piętrze wymaga skorzystania z windy i z pochylni, można również skorzystać ze schodów.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Zgodnie z przepisami, konieczne jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. W budynkach sądu nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przy wejściu do siedziby Sądu dostępne są mapy tyflograficzne, które obejmują strefę dostępną dla interesantów.
Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia innej osoby - wyznaczonego pracownika sądu.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W WSA w Łodzi można skorzystać z pomocy osoby tłumaczącej język migowy.  W celu umówienia spotkania prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy: lub telefoniczny: 42 635 00 10. Czas oczekiwania na spotkanie do 7 dni roboczych.

 

Plik z raportem wygenerowanym w portalu sprawozdawczym GUS w dniu 29-03-2021r.:

PDFRaport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.pdf

Link do raportu wygenerowanego w portalu sprawozdawczym GUS w dniu 29-03-2021r. w formie dostępnej:

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego z dnia 29.03.2021r.