Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę, montaż oraz uruchomienie nowego agregatu wody lodowej dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie nr 534662-N-2020 z dnia 2020-04-27 r.
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi: Dostawa, montaż oraz uruchomienie nowego agregatu wody lodowej dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 47320748200000, ul. Piotrkowska  135 , 90-434  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 042 6350033; 6350000, , e-mail oddzialadministracyjny@lodz.wsa.gov.pl, paziak@lodz.wsa.gov.pl, faks 042 6350034; 6350002.
Adres strony internetowej (URL): www.lodz.wsa.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.lodz.wsa.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.lodz.wsa.gov.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.lodz.wsa.gov.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w postaci papierowej
Adres:
Biuro Podawcze Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, 90-434 Łódź ul. Piotrkowska 135


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, montaż oraz uruchomienie nowego agregatu wody lodowej dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
Numer referencyjny: Adm.VI.21.2.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie nowego agregatu wody lodowej dla Zamawiającego. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: 1.1. demontażu starego agregatu, 1.2. utylizacji starego agregatu, 1.3. pisemnego opracowania konstrukcji transportowej (montażowej) wraz z wyciągarką umożliwiającą bezkolizyjne posadowienie agregatu w klimatyzatorni znajdującej się w piwnicy budynku (dobór elementów konstrukcji należy powierzyć projektantowi z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczeń). Sporządzone opracowanie wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, 1.4. ewentualnego dostosowania podłoża pod nowy agregat, 1.5. dostawy i posadowienia nowego agregatu, 1.6. dostawy dodatkowego zdalnego sterownika (służącego do kontroli stanu pracy urządzenia) oraz zamontowania i uruchomienia go w pomieszczeniu ochrony, 1.7. rozruchu agregatu, 1.8. wykonania prób szczelności oraz pomiarów elektrycznych, 1.9. dokonania stosownych wpisów do systemu CRO, jeśli będą one wymagane, 1.10. opracowania instrukcji obsługi oraz dokumentów odbiorowych, przeprowadzenie szkolenia z podstaw obsługi dla wyznaczonego pracownika Zamawiającego, 1.11. Wykonywanie wymaganych przeglądów gwarancyjnych wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ zawierającym: 2.1. Opracowanie pt. „Wymiana agregatu wody lodowej instalacji klimatyzacji komfortu”, 2.2. Przedmiary robót – kosztorys nakładczy 3. Wykonawca musi zaoferować agregat zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym na potwierdzenie tego Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić dokumenty takie jak np.: certyfikaty, atesty, świadectwa, karty wyrobu, opis techniczny lub funkcjonalny, katalog lub karty katalogowe producenta potwierdzające spełnianie wymaganych parametrów (wskazujące w szczególności na oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę produktu lub inne istotne), pozwalające na identyfikację i ocenę zgodności oferowanego produktu oraz jego parametrów z wymaganiami SIWZ. 4. Oferowany przez Wykonawcę agregat wody lodowej musi być fabrycznie nowy (Zamawiający nie dopuszcza wersji „demo” urządzenia), spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty i świadectwa rejestracji. 5. Zamawiający umożliwi Wykonawcy przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej pomieszczeń, w których będzie wykonywany przedmiot zamówienia w celu wykonania pomiarów oraz uzyskania, na swoją odpowiedzialność i na swoje ryzyko, wszelkich istotnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej kalkulacji ceny ofertowej, a następnie do wykonania zamówienia. Wizję można przeprowadzić w poniedziałki i czwartki do piątku w godz. 800 - 1200. W związku z sytuacją epidemiczną Wykonawca musi zgłosić chęć przeprowadzenia wizji, kontaktując się z Zamawiającym telefonicznie lub e-mailem w celu ustalenia terminu. 6. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe. W związku z powyższym przedmiar robót stanowi jedynie dokument pomocniczy, ułatwiający Wykonawcy przygotowanie oferty. 7. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty podpisania umowy harmonogram realizacji prac, który określi poszczególne etapy wykonania zamówienia. 8. Wykonawca kalkulując cenę oferty musi uwzględnić koszty opracowania konstrukcji dla montażu nowego agregatu oraz zabezpieczenia miejsc postojowych w garażu, w którym prowadzone będą prace demontażowe i montażowe, a także koszty przeglądów w okresie gwarancji wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych (np. filtry). 9. Prowadzone w budynku prace muszą odbywać się z należytą starannością, tak by nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń lub zniszczeń np. ścian, posadzek, istniejących czynnych instalacji itp. Wszelkie uszkodzenia w budynku powstałe wskutek wykonywania przedmiotu umowy zostaną usunięte przez Wykonawcę na jego koszt. 10. Biorąc pod uwagę fakt, iż prace prowadzone będą w czynnym obiekcie, Wykonawca musi liczyć się z pewnymi utrudnieniami w prowadzeniu prac i powinien uwzględnić możliwość pracy przemiennej z pracą Sądu oraz w dni wolne od pracy (głównie dotyczy to prac uciążliwych dla funkcjonowania Sądu tj. hałas, zapylenie, wibracje), 11. Wykonawca każdorazowo po zakończeniu dnia pracy ma obowiązek sprzątnięcia miejsca jej wykonywania, usunięcia na własny koszt zbędnych materiałów, odpadów i śmieci (zgodnie z obowiązującymi przepisami o gospodarce odpadami) oraz przekazania w czystości pomieszczeń po ostatecznym odbiorze prac. 12. Teren prowadzenia prac musi zostać zabezpieczony pod względem ppoż. i bhp, a Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia. 13. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub oznaczenia pochodzenia, Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem „równoważnych” materiałów, urządzeń i elementów, innych niż podane w dokumentacji pod warunkiem, że zaproponowane materiały, urządzenia i elementy będą posiadały parametry techniczne i jakościowe (technologiczne) nie gorsze niż te, które przedstawiono w dokumentacji projektowej. 14. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 15. Gwarancja i rękojmia za wady: 15.1. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi za wady na cały przedmiot zamówienia przy założeniu, że minimalny okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 24 miesiące, a maksymalny okres gwarancji i rękojmi nie może przekroczyć 48 miesięcy. Okres gwarancji i rękojmi za wady będzie podlegał ocenie Zamawiającego i liczony będzie od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 15.2. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi za wady jako zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad, które ujawniły się w przedmiocie umowy w ciągu terminu określonego w gwarancji. Gwarancja odnosi się do wad powstałych z przyczyny tkwiącej w przedmiocie umowy, którego gwarancja dotyczy. Gwarancja nie wygasa wskutek spełnienia świadczenia gwarancyjnego i trwa aż do celu osiągnięcia gwarancji. 15.3. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia w okresie gwarancji będzie wykonywał nieodpłatnie wymagane przeglądy wraz z dostawą i wymianą na swój koszt materiałów eksploatacyjnych (np. filtry), na zasadach określonych w DTR urządzenia (nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy). Wykonawca, sporządzi protokół z przeglądu, a jeśli będzie to wymagane, dokona wpisu każdego przeglądu do systemu CRO.

II.5) Główny kod CPV: 39717200-3
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45331220-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 112
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
  112    


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł. Brak dokumentu ocenione zostanie jako niespełnianie warunku, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca: 1. przedstawi wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane. Wykaz wykonanych dostaw stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ musi zawierać co najmniej 1 dostawę wraz z montażem i uruchomieniem agregatu wody lodowej o wydajności chłodniczej co najmniej 100 kW i wartości zamówienia nie mniejszej niż 150.000,00 zł Do wykazu Wykonawca musi załączyć dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, b) jeżeli Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji z powodu wystąpienia uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wtedy przestawia oświadczenie własne. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli przynajmniej jeden z konsorcjantów przedstawi w wymaganym wykazie co najmniej jedną dostawę. Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia poszczególnych wykonawców będących członkami konsorcjum. Brak wykazu lub dowodów potwierdzających należyte wykonanie dostaw ocenione zostanie jako niespełnianie warunku, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 2. będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia F-GAZOWE w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych oraz certyfikaty zgodne z ustawą z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2019.2158 t.j.), 3. będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacji przyznane przez komisje kwalifikacyjne w trybie ustawy z 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2019.755 t.j.) uprawniające do eksploatacji i dozoru urządzeń elektroenergetycznych grupa 1 oraz grupa 2. Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca przedstawi wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. Brak wykazu oceniony zostanie jako niespełnianie warunku, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W stosownej sytuacji Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Niniejsze oświadczenie Wykonawca składa w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Oświadczenie stanowi załącznik nr 3c do SIWZ. W przypadku gdy w prowadzonym postępowaniu ofertę złoży jeden Wykonawca, Wykonawca ten jest zwolniony z obowiązku składania ww. oświadczenia

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 2. Wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 3. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1. Dokument potwierdzający zgodność oferowanego agregatu oraz jego parametrów z wymaganiami SIWZ. Dokumentami mogą być w szczególności: certyfikaty, atesty, świadectwa, karty wyrobu, opis techniczny lub funkcjonalny, katalog lub karty katalogowe producenta potwierdzające spełnianie wymaganych parametrów (wskazujące w szczególności na oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę produktu lub inne istotne), potwierdzające spełnianie wymaganych parametrów.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Gwarancja i rękojmia 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy możliwa jest w następujących przypadkach i na poniższych warunkach: 1.1. w przypadku możliwości wcześniejszego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, strony przewidują skrócenie terminu realizacji, 1.2. w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, w wyniku których konieczne będzie wydłużenie realizacji przedmiotu umowy. Strony przewidują wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy, o okres potrzebny do zrealizowania w/w zmian, 1.3. Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję działania siły wyższej (przypadki lub zdarzenia zewnętrzne, które są poza kontrolą i niezawinione przez żadną ze stron, których nie można przewidzieć, ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych) 1.4. w przypadku zwłoki Zamawiającego w wykonaniu jego obowiązków wynikających z przepisów prawa i postanowień umowy, skutkującej niemożnością wykonywania przez Wykonawcę prac, Wykonawca jest uprawniony do żądania przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, o okres pozostawania w zwłoce przez Zamawiającego, 1.5. w przypadkach: 1.5.1. przerwy w dostawie energii powstałej z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, trwającej nieprzerwanie dłużej niż 3 dni, potwierdzonej pisemnie w momencie zaistnienia i zakończenia, opóźnienie w terminie realizacji przedmiotu umowy nie może być dłuższe niż czas trwania przerwy, 1.5.2. zmiany przez Zamawiającego zakresu prac w stosunku do uzgodnionego umową, o ile spowoduje konieczność zawieszenia wykonywania prac lub opóźnienia w przystąpieniu do ich realizacji do czasu opracowania i zatwierdzenia dokumentacji zamiennej lub zrealizowania zamówienia na dostawę materiałów zamiennych wprowadzonych przez Zamawiającego lub cykl wykonywania robót zamiennych wynikający z technologii zmiany organizacji robót, o ile strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności, uzgodnią przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy w związku z taką zmianą, 1.5.3. okoliczności związanych z wystąpieniem Covid-19, o których mowa w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374), o ile miały one wpływ na termin wykonania umowy. strony przewidują przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy o czas niezbędny do ukończenia prac. 2. Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 1 nie będą skutkowały zmianą wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z umowy z tytułu przedłużenia lub skrócenia tego terminu. 3. Zmiana wartości umowy możliwa jest w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu którego Wykonawca upoważniony jest do uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatku VAT ulega zmianie kwota należnego podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek VAT. Zmiana wartości umowy w zakresie dotyczącym wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonana w ten sposób, że należne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie umowy będzie obliczone z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury, 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-14, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

PDFSIWZ - AGREGAT.pdf
PDFwymiana agregatu - opis.pdf
PDFwymiana agregatu - kosztorys nakładczy.pdf

PDFwyjaśnienia do SIWZ - 8.05.pdf
PDFwyjaśnienia do SIWZ 2 część - 8.05.pdf