Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o konkursie na stanowisko kierowcy

Strona archiwalna

 

Łódź, dnia  3 lipca 2020 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny
                   w Łodzi

           Og. V-1115/2 /2020

 

 

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

ogłasza konkurs na stanowisko:

kierowcy

wymiar etatu:    1  etat    1 osoba

 

I.   Zakres wykonywanych zadań:

 1. prowadzenie samochodu służbowego,
 2. wykonywanie obsługi codziennej pojazdu,
 3. przestrzeganie terminów dokonywania  przeglądów technicznych pojazdu,
 4. utrzymywanie należytego stanu technicznego pojazdu,
 5. dbanie o czystość i estetykę powierzonego pojazdu,
 6. wykorzystywanie pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem,
 7. prowadzenie ewidencji przejechanych kilometrów i rozliczanie zakupu paliw,
 8. wykonywanie innych  czynności zleconych przez przełożonych.

 

II.   Wymagania konieczne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych,
 3. prawo jazdy kat. B,
 4. brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy- brak przeciwwskazań psychologicznych,
 5. niekaralność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 6. wysoki poziom kultury osobistej,
 7. odpowiedzialność, rzetelność i komunikatywność, dyspozycyjność, zaangażowanie, odporność na stres.

 

III.  Wymagania pożądane:

 1. doświadczenie w prowadzeniu samochodu osobowego do 3,5 tony,
 2. posiadanie wykształcenia co najmniej średniego,
 3. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

 

IV.      Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. podanie,
 2. CV, które powinno wyłącznie zawierać :imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 3. kserokopie dokumentów  potwierdzających spełnienie wyżej  wymienionych wymogów,
 4. oświadczenie:

       -    o pełnej zdolności do czynności prawnych,
       -    o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
       -    o nietoczącym się postępowaniu o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
       -    klauzulę informacyjną.

 

V.   Pełną dokumentację należy przesłać w terminie do dnia  17 lipca 2020 roku

na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

ul. Piotrkowska 135

90-434- Łódź

 lub złożyć w Biurze Podawczym Sądu.

Formularze oświadczeń, o których mowa w pkt. IV dostępne są na stronie internetowej Sądu - www.lodz.wsa.gov.pl

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie  nie będą rozpatrywane.

Dokumenty po wykorzystaniu zostaną zniszczone.

Prezes WSA w Łodzi  zastrzega możliwość unieważnienia konkursu z uzasadnionych  przyczyn.

 

 

                                                                                                    Prezes
                                                                           Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
                                                                                                  w Łodzi
                                                                                    sędzia NSA Jacek Brolik

 

PDFklauzula informacyjna i zgody dla kandydatów.pdf
PDFoświadczenie kandydata.pdf