Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Prezesa NSA z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy sądów administracyjnych w związku z przywróceniem biegu terminów procesowych i sądowych.

Zarządzenie nr 13
Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 25 maja 2020 r.
 
w sprawie organizacji pracy sądów administracyjnych w związku z przywróceniem biegu terminów procesowych i sądowych
 
 
 
Na podstawie art. 34 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2167 oraz z 2020 r. poz. 190 i 568) w zw. z art. 46 pkt 20 i 21 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875) oraz § 12 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878 i 904) zarządza się, co następuje:
 
 
§ 1
 
1. W związku z przywróceniem biegu terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowoadministracyjnych, w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników i interesantów Sądów oraz minimalizowania ryzyka zakażenia, zarządza się, co następuje:
1) Prezesi Izb Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Prezesi wojewódzkich sądów administracyjnych zapewnią organizację pracy w podległych jednostkach, w tym niezbędne obsady kadrowe, w sposób umożliwiający sprawną realizację zadań związanych w szczególności z:
a) obsługą wpływu spraw i pozostałej korespondencji;
b) przygotowaniem spraw do rozpoznania i ich rozpoznaniem;
c) obsługą interesantów w zakresie udostępniania akt w czytelni;
2) praca każdej komórki organizacyjnej Sądu realizowana jest zgodnie z harmonogramami przygotowanymi przez kierowników tych komórek, przy uwzględnieniu potrzeby:
a) sprawnej realizacji zadań tej komórki;
b) zdalnej realizacji zadań nie wymagających fizycznej obecności pracowników w siedzibie Sądu;
3) w każdym budynku sądowym, w strefie bezpośrednio przylegającej do wejścia, organizuje się „punkt kontrolny”, obsługiwany przez pracowników ochrony Sądu lub inne wyznaczone osoby, które realizują i nadzorują wykonanie przez osoby wchodzące do budynku czynności wymienionych w pkt 4 oraz monitorują liczbę interesantów udających się do poszczególnych sal rozpraw, biura podawczego i czytelni akt;
4) wszystkie osoby wchodzące na teren budynków sądowych zobowiązane są do:
a) dezynfekcji rąk, zgodnie z udostępnioną instrukcją;
b) korzystania z rękawiczek ochronnych  oraz z osłony na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica – w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką);
c) poddania się badaniu temperatury ciała przy użyciu termometru bezdotykowego;
d) zachowania co najmniej 2 metrowego odstępu od innych osób, w szczególności w przypadku konieczności zdjęcia osłony ust i nosa na potrzeby potwierdzenia tożsamości;
e) pobrania i używania w czasie pobytu w Sądzie identyfikatora „Gość”. Identyfikator podlega zwrotowi przy wyjściu z budynku Sądu.
5) w każdym budynku sądowym wydziela się strefę (strefy) dostępu i drogi komunikacyjne dla interesantów, prowadzące bezpośrednio do wyznaczonych stref, z którymi związane jest stawiennictwo tych osób (sale rozpraw, biuro podawcze, czytelnia akt);
6) w każdym budynku sądowym wydziela się sale rozpraw przeznaczone dla składu orzekającego i uczestników postępowania oraz oddzielne pomieszczenia lub wydzielone strefy przyrozprawowe dla publiczności;
7) dostęp publiczności do sal rozpraw oraz wydzielonych pomieszczeń (stref) jest limitowany, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być także wyłączony, na podstawie zarządzenia Prezesa Sądu, Prezesa Izby, Przewodniczącego Wydziału lub Przewodniczącego składu orzekającego, w zależności od występujących uwarunkowań lokalnych i konieczności zapewnienia bezpieczeństwa rozpraw; 
8) zaleca się wyposażenie sal rozpraw w odpowiednie urządzenia techniczne zabezpieczające strony i uczestników postępowania w zakresie związanym z ryzykiem zakażenia (przegrody) oraz umożliwiające im czynny udział w rozprawie pomimo tych zabezpieczeń (nagłośnienie), jak również umożliwiające transmisję obrazu i dźwięku do odrębnego pomieszczenia lub wydzielonej strefy przeznaczonej dla publiczności;
9) osoby przebywające na sali rozpraw zobowiązane są do korzystania ze środków ochrony indywidualnej, o których mowa w pkt 4, chyba że prowadzący rozprawę zarządzi inaczej w celu potwierdzenia tożsamości strony lub uczestnika postępowania albo w innych uzasadnionych przypadkach;
10) biura podawcze oraz czytelnie akt w poszczególnych Sądach podejmują przyjmowanie interesantów, z zastrzeżeniem, że:
a) akta udostępniane są w czytelni akt jeżeli skorzystanie przez osobę uprawnioną z dostępu elektronicznego do tych akt nie jest możliwe;
b) przy stanowisku podawczym może jednorazowo przebywać nie więcej niż jedna osoba, z wyłączeniem osób realizujących zadania związane z obsługą interesantów;
c) maksymalna liczba interesantów w czytelni akt nie może być wyższa niż połowa liczby istniejących w tej czytelni stanowisk;
d) przed przyjęciem kolejnego interesanta przeprowadza się dezynfekcję powierzchni oraz przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe;
e) korespondencja składana na biurze podawczym oraz udostępniane akta sądowe, przed ich skierowaniem do właściwej komórki organizacyjnej, podlegają dezynfekcji przy użyciu środków nie uszkadzających struktury tych materiałów oraz kwarantannie;
11) przesyłanie korespondencji między instancjami Sądów realizowane jest w sposób zapewniający sprawną obsługę spraw, przy uwzględnieniu potrzeby dezynfekcji korespondencji przy użyciu środków nie uszkadzających struktury tych materiałów oraz poddania jej kwarantannie;
12) dopuszcza się podjęcie działalności przez stołówki i biblioteki zlokalizowane na terenie budynków sądowych, przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, w szczególności w zakresie minimalnych odstępów oraz powierzchni przypadającej na jednego użytkownika.
2. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, odbywa się przy odpowiednim uwzględnieniu Wytycznych Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 18 maja 2020 r. dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce, w zakresie właściwym dla funkcji realizowanych przez sądownictwo administracyjne oraz możliwym do zrealizowania w danym Sądzie.
 
§ 2
 
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.