Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 29/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 19 października 2020 r. - wyciąg

Zarządzenie Nr 29/2020

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Łodzi

z dnia 19 października 2020 r.

- wyciąg

 

 

w sprawie odwołania rozpraw oraz wdrożenia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w związku z objęciem miasta Łodzi i niektórych powiatów województwa łódzkiego obszarem czerwonym

 

W związku z intensyfikacją rozwoju epidemii i wprowadzeniem dodatkowych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z objęciem miasta Łodzi i niektórych powiatów województwa łódzkiego obszarem czerwonym, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1758, z późn.zm.), mając na względzie zalecenia właściwych organów sanitarno - epidemiologicznych wydanych wobec istotnego zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2176 oraz z 2020 r. poz. 190 i 568), mając również na względzie Zarządzenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Nr 39/2020 z dnia 16 października 2020 r., zarządza się, co następuje:

§1.

Z dniem 19 października 2020 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi:

1.    odwołuje się rozprawy, kontynuując działalność orzeczniczą Sądu w trybie

rozpoznawania spraw na posiedzeniach niejawnych,

2.    sprawy wyznaczone do rozpatrzenia na rozprawie i przeznaczone do wyznaczenia   na rozprawę kieruje się do załatwienia na posiedzeniu niejawnym; zarządzenie na podstawie art. 15 zzs 4 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniu COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1842) dodanego ustawą z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875 ze zm.) , wydaje właściwy Przewodniczący Wydziału,

3.    […]

4.    wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez Prezesa i Wiceprezesów, Przewodniczących Wydziałów, Dyrektora Sądu i Kierowników innych jednostek organizacyjnych,

5.    wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez pracowników Wydziału Informacji Sądowej, informacje o sprawach uzyskuje się telefonicznie,

6.    dostęp do akt zapewnia się w miarę możliwości w trybie elektronicznym na zasadach określonych w przepisach odrębnych Szczegółowe informacje dotyczące udostępnienia akt sądowych w systemie teleinformatycznym Sądu znajdują się na stronie Sądu www.lodz.wsa.qov.pl. […]

7.    ogranicza się pracę:

a)    Biura Podawczego do przyjmowania korespondencji jedynie za pośrednictwem operatorów pocztowych,

b)  Kasy Sądu do przyjmowania wpłat wyłącznie na rachunek bankowy Sądu

8.    asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, referendarzy sądowych i starszych referendarzy kieruje się do pracy poza miejscem stałego jej wykonywania (pracy zdalnej), według zasad określonych przez Przewodniczącego Wydziału, mogą oni jednak zostać wezwani przez sędziego do pracy w Sądzie,

9.    obsady sekretariatów wydziałów określają Przewodniczący Wydziałów kierując się przy tym aktualnymi możliwościami kadrowymi,

10. ogranicza się obsady w oddziałach do niezbędnego minimum według zasad uzgodnionych przez kierowników tych jednostek organizacyjnych z Dyrektorem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi,

11.  zaleca się uelastycznienie czasu pracy poprzez zapewnienie możliwości wykonywania pracy zmianowej do godziny 20.00, uwzględniając przy tym odpowiednie do obecnej sytuacji epidemiologicznej rozmieszczenie kadry w

pokojach biurowych oraz konieczność zachowania sprawnej, nieprzerwanej realizacji zadań; po uzyskaniu informacji od Przewodniczących Wydziałów zostanie sporządzony harmonogram godzin wykonywania pracy,

12.  umożliwia się pracownikom, którzy ukończyli sześćdziesiąty rok życia, wykonywanie pracy w trybie zdalnym,

13.  zobowiązuje się wszystkie osoby wchodzące do Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w Łodzi do:

a)      dezynfekcji rąk, zgodnie z udostępnioną instrukcją;

b)      korzystania z rękawiczek ochronnych oraz z osłony na usta i nos {maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica - w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką);

c)      poddania się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała;

§2.

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do realizacji niniejszego zarządzenia.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2020 r. i obowiązuje do odwołania.