Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego z dnia 29.03.2021r.

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

Numer identyfikacyjny REGON

47320748200000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

prezes@lodz.wsa.gov.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

dyrektor@lodz.wsa.gov.pl

Telefon kontaktowy

426350033

Data

2021-02-16

Miejscowość

Łódź

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo

WOJ. ŁÓDZKIE

Powiat

Powiat m. Łódź

Gmina

Łódź-Śródmieście

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ X ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

1

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

 [ X ] TAK

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

[ X ] TAK

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[ X ] TAK

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

[ X ] TAK

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

[ X ] TAK

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Wejście do budynku jest możliwe schodami lub pochylnią usytuowaną obok wejścia głównego – wejście od Alei Henryka Jana Józewskiego. Obszar dostępny dla interesantów to parter i I piętro. Szatnia, biuro podawcze, kasa sądu i sala rozpraw znajdujące się na parterze nie wymagają pokonywania dodatkowych przeszkód architektonicznych. Dojście do wydziału informacji sądowej, czytelni akt i sal rozpraw znajdujących się na I piętrze wymaga skorzystania z windy i z pochylni, można również skorzystać ze schodów.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron:                                      1

Liczba aplikacji:                                0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

ID a11y-url                                         lodz.wsa.gov.pl

ID a11y-status                                   [ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie         2020-02-10

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron: 0

Liczba aplikacji: 0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://

slabowidzacy.bip.lodz.wsa.gov.pl/ , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

TAB - przejście do kolejnego elementu

SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu

SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki

SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej

SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony

SHIFT + ALT + 1-5 – przejście do menu

ESC - anulowanie podpowiedzi

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny  [ X ] TAK

b. Kontakt korespondencyjny  [ X ] TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości

SMS, MMS lub komunikatorów internetowych  [ X ] NIE

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów

internetowych  [ X ] TAK

e. Przesyłanie faksów  [ X ] TAK

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub

aplikacje (tłumaczenie online)  [ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] TAK

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego: [ X ] powyżej 3 dni roboczych

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

 [ X ] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

1

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

[ X ] TAK

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

[ X ] NIE

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

[ X ] TAK

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze

szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

[ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

[ X ] NIE

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w

tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

[ X ] NIE

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji

funkcjonowania podmiotu?

[ X ] NIE

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

[ X ] NIE