Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o ogłoszeniu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi

Strona archiwalna

 

PDFkonkurs-asystent-210902.pdf
DOCXOświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych.docx
DOCXklauzula informacyjna i zgody dla kandydatów na asystenta sędziego.docx

Og.V-1113/2/2021

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

ogłasza konkurs na stanowisko

 

asystenta sędziego

 

Liczba poszukiwanych kandydatów/wymiar etatu: 1 etat

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu  4  października  2021 roku

o godzinie  10.00

w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi,

ul. Piotrkowska 135 w sali konferencyjnej

 

 

I. WYMAGANIA


Kandydat na stanowisko asystenta sędziego powinien spełniać  wymagania  określone  w  art. 27a § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych  (tj. Dz. U. 2021 r.,  poz. 137 ) w zw. z art. 6 § 1 pkt 1–3 powołanej wyżej ustawy, zgodnie z którym na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
1) ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub  zagraniczne uznane w Polsce.

II. WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu powinno zawierać:

1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
2) własnoręcznie   sporządzony   życiorys  i  informację  o  przebiegu   kariery zawodowej;
3) oryginał  lub  urzędowo  poświadczony odpis  dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów  wyższych  na  kierunku  prawo  w   Rzeczypospolitej  Polskiej  i uzyskanie tytułu zawodowego    magistra  albo  zaświadczenie  o  zdanym   egzaminie   magisterskim,  albo oryginał   lub   urzędowo  poświadczony   odpis  dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych   studiów    wyższych   na   kierunku   prawo  uznanych  w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
4) oświadczenie,  że  wobec  kandydata nie  jest  prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5) oświadczenie,   że   jest   obywatelem  Rzeczypospolitej  Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
6) aktualną   fotografię  zgodną  z  wymaganiami  stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,


7) klauzulę informacyjną i klauzulę zgody
Do  zgłoszenia  kandydat może  także dołączyć dokumenty potwierdzające  dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA

Pełną dokumentację zgłoszenia należy złożyć do dnia  17 września 2021 r.
 
- osobiście w  Biurze Podawczym Sądu albo
- przesłać listownie na adres:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź
z podaniem na kopercie nr konkursu Og.V-1113/2/2021

IV. KONKURS PRZEPROWADZONY ZOSTANIE W 3 ETAPACH:

1) etap   pierwszy -   wstępna  weryfikacja   zgłoszeń    kandydatów pod kątem  spełnienia wymogów    formalnych     przystąpienia   do  konkursu –  bez     udziału     kandydatów,
2) etap drugi - test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa administracyjnego   materialnego

i procesowego, prawa o ustroju sądów administracyjnych,  prawa  o   postępowaniu  przed sądami administracyjnymi i prawa konstytucyjnego oraz  pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów  z  zakresu  prawa   materialnego   oraz   procesowego,  wybrany przez kandydata – uczestniczą kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne,
3) etap trzeci -    rozmowa    kwalifikacyjna – uczestniczą kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 29 punktów w tym  co najmniej 3 punkty z pracy pisemnej.

V. LISTA KANDYDATÓW

Lista    kandydatów    spełniających    wymagania   formalne i  dopuszczonych  do  etapu pisemnego zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji   Publicznej    www.lodz.wsa.gov.pl,    nie  później   niż  na  7 dni przed  terminem rozpoczęcia etapu pisemnego.

Lista   kandydatów   zakwalifikowanych   do   etapu  trzeciego     zostanie  umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji   Publicznej  www.lodz.wsa.gov.pl,      po  zakończeniu   części   pisemnej i   sprawdzeniu prac przez Komisję konkursową nie  później   niż  na  7 dni przed  rozmową kwalifikacyjną.

 

VI. INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.wsa.lodz.pl –   oraz na  tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

 

 

 

 

VII. PODSTAWA PRAWNASzczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursu regulują :

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1228) oraz Zarządzenie nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r.  w sprawie   trybu  przeprowadzania  konkursu na stanowisko asystenta sędziego  w wojewódzkich sądach administracyjnych.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem   tel.: 42 635 00 36.

 

 

 

                                                                           Prezes

                                                                       Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

                                                                        w Łodzi

                                                                    sędzia NSA Jacek Brolik