Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o konkursie na stanowisko radcy prawnego.

Strona archiwalna

 

PDFInformacja o konkursie na stanowisko radcy prawnego.pdf
DOCXklauzula informacyjna i zgody dla kandydatów na radcę prawnego.docx
DOCXOświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych.docx
 

Og. V-111/3/2021

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz  innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. 2020 r., poz.1888.)

ogłasza konkurs na stanowisko:

Radcy prawnego
wymiar etatu:    1/2 etatu 
zadaniowy czas pracy
wynagrodzenie zasadnicze 2.700,00 zł brutto

 

I.  Zakres wykonywanych zadań:           

  1. zapewnienie obsługi prawnej tj. wydawanie opinii prawnych, dokonywanie interpretacji obowiązujących przepisów prawnych, udzielanie porad i konsultacji komórkom organizacyjnym  WSA w Łodzi z zakresu: prawa pracy, prawa zamówień publicznych,  finansów publicznych, ochrony danych osobowych, informacji publicznej i innych;
  2. opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych  WSA w Łodzi   oraz umów i aneksów do umów;
  3. wspomaganie  pracowników komórek organizacyjnych Sądu w redagowaniu istotnych dokumentów wywołujących skutki prawno-finansowe;
  4. sporządzanie pism procesowych, dodatkowych wyjaśnień i innych dokumentów w postępowaniach sądowych i administracyjnych;
  5. wykonywanie zastępstwa procesowego  WSA w Łodzi w sprawach przed sądami oraz innymi organami w celu ochrony interesu prawnego  Sądu;
  6. informowanie kierownictwa Sądu o zmianach w obowiązującym stanie prawnym.

 

II.  Wymagania konieczne:

1. pełna zdolność do czynności prawnych;

2. nieposzlakowana opinia;

3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

4. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (wobec kandydata nie może być również prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe);

5.obywatelstow polskie;

6. wykształcenie  wyższe prawnicze, w tym uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego ( poparte zaświadczeniem o wpisie na listę radców prawnych) ;

 

III.  Wymagania pożądane:

1. trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku radcy prawnego  w jednostkach sektora finansów publicznych;

2. wiedza prawnicza  w szczególności z zakresu:  ustroju sądownictwa administracyjnego i sądów powszechnych, dyscypliny finansów publicznych, prawa pracy, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, audytu wewnętrznego, informacji publicznej;

3.umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność, kreatywność, odporność na stres;

4. umiejętność pracy w zespole;

5. obsługa komputera (pakiet MS Office);

6. obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, fax);

7. kultura osobista;

 

IV.  Zgłoszenie powinno zawierać:

1.   podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko radcy prawnego;

2.   CV, które powinno wyłącznie zawierać :imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia; dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

3.   kserokopie dokumentów  potwierdzających spełnienie wyżej  wymienionych wymogów;

4.  oświadczenie:

-    o pełnej zdolności do czynności prawnych;

-    o niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

-    o nietoczącym się postępowaniu o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

-    klauzulę informacyjną.

 

V.   Pełną dokumentację należy składać w terminie do dnia  30 września 2021 r.

●   osobiście w Biurze Podawczym

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi,

 

●   listownie pod adresem:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

ul. Piotrkowska 135

90-434- Łódź

Formularze oświadczeń, o których mowa w pkt. IV dostępne są na stronie internetowej Sądu -www.lodz.wsa.gov.pl

 

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie  nie będą rozpatrywane.

Dokumenty po wykorzystaniu zostaną zniszczone.

Prezes WSA w Łodzi  zastrzega możliwość unieważnienia konkursu z uzasadnionych  przyczyn.

 

Lista kandydatów  zakwalifikowanych  do kolejnego etapu konkursu wraz z podaniem terminu jego przeprowadzenia  umieszczona zostanie na stronie internetowej Sądu oraz tablicy ogłoszeń w budynku Sądu najpóźniej na 7 dni przed terminem konkursu.

                                                                                                    

 

                                                                           Prezes
                                                                       Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
                                                                        w Łodzi

                                                                    sędzia NSA Jacek Brolik