Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Właściwość wydziałów

Zgodnie z zarządzeniem nr 31 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie utworzenia wydziałów orzeczniczych w wojewódzkich sądach administracyjnych i zakresu ich działania, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi dzieli się na trzy wydziały orzecznicze.


Do Wydziału I należą sprawy objęte symbolami:
602 - ceny
611 - zobowiązania podatkowe

653 - finanse publiczne z wyłączeniem 6536 i 6537


Do Wydziału II należą sprawy objęte symbolami:
601 - budownictwo
607 - gospodarka mieniem
609 - gospodarka wodna
610 - komunalizacja mienia
613 - środowisko
615 - zagospodarowanie przestrzenne
616 - rolnictwo i leśnictwo
618 - wywłaszczenia
628 - kościoły
629 - przejęcie mienia
632 - pomoc społeczna
634 - kombatanci
635 - kultura fizyczna
636 - kultura i sztuka
647 - ochrona danych osobowych
648 - informacja publiczna
649 - ochrona informacji niejawnych
650 - świadczenia w drodze wyjątku


Do Wydziału III należą sprawy objęte symbolami:
603 - drogi, koleje, lotnictwo, żegluga
604 - działalność gospodarcza
605 - ludność
606 - geologia i górnictwo
608 - energetyka
612 - geodezja i kartografia
614 - edukacja
617 - czynności i zajęcia
619 - praca
620 - zdrowie
621 - sprawy mieszkaniowe
622 - ubezpieczenia majątkowe
623 - jakość
624 - obronność
625 - telemedia
626 - samorząd terytorialny
627 - cudzoziemcy
630 - cła
631 - broń i materiały wybuchowe
633 - zatrudnienie
637 - sprawy kapitałowe i bankowość
645 - inne
646 - własność przemysłowa
651 - fundusze emerytalne
652 - ubezpieczenia zdrowotne
6536 - ulgi w spłacaniu należności należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej
6537 - egzekucja należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej
654 - lustracja
655 - subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych


Sprawy objęte niżej wymienionymi symbolami należą do właściwości poszczególnych wydziałów, jeżeli dotyczą zakresu ich działania:
638 - egzekucja administracyjna świadczeń niepieniężnych
639 - skargi na uchwały organów jednostek samorządowych
640 - skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych
641 - rozstrzygnięcia nadzorcze
642 - prawo miejscowe organów rządowych
643 - spory kompetencyjne
644 - wykonanie orzeczeń Sądu
656 - interpretacje podatkowe
657 - inne interpretacje
658 - bezczynność organów administracji publicznej

659 - przewlekłość postępowania administracyjnego
W myśl § 5 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1177 ze zm.), tworzy się wydział informacji sądowej, który wykonuje zadania w zakresie:

  • informowania osób zainteresowanych o właściwości sądu oraz o stanie spraw załatwianych w sądzie i udostępniania im do wglądu akt spraw,
  • udostępniania informacji publicznej o działalności sądu,
  • prowadzenia spraw petycji, skarg i wniosków,
  • sprawozdawczości statystycznej sądu,
  • obowiązków administratora systemu informatycznego,
  • przygotowywania orzeczeń sądu do przekazania do zbioru urzędowego orzeczeń sądów administracyjnych, który wydaje Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • obsługi rzecznika prasowego sądu,
  • gromadzenia przepisów prawa europejskiego, które mają zastosowanie w sprawach sądowoadministracyjnych, oraz orzeczeń  Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także praw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie objętym właściwością sądów administracyjnych,
  • prowadzenia biblioteki sądowej.
Wydział informacji sądowej nie udziela porad prawnych oraz informacji dotyczących właściwości innych sądów.