Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2006

Zgodnie z § 31 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych ( Dz.U. Nr 169 poz. 1646) sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W uzasadnionych przypadkach prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością.

Stan spraw na dzień 31 GRUDNIA 2006 r.(1 stycznia 2006 r.-31 grudnia 2006 r.)

Pozostało
z poprzedniego okresu
(31.12.2005r.)
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
680
2132
1684
1128
Wydział II
327
1196
1169
354
Wydział III
420
676
812
284
R a z e m
1427
4004
3665
17

STYCZEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
680
162
112
730
Wydział II
327
102
130
299
Wydział III
420
63
96
387
R a z e m
1427
327
338
141

LUTY

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
730
248
142
836
Wydział II
299
75
81
293
Wydział III
387
44
121
310
R a z e m
1416
367
344
143

MARZEC

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
836
202
158
880
Wydział II
293
111
121
283
Wydział III
310
79
57
332
R a z e m
1439
392
336
1495

KWIECIEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
880
169
170
879
Wydział II
283
101
90
294
Wydział III
332
53
49
336
R a z e m
1495
323
309
1509

MAJ

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
879
138
150
867
Wydział II
294
102
81
315
Wydział III
336
59
75
320
R a z e m
1509
299
306
1502

CZERWIEC

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
867
186
117
936
Wydział II
315
119
83
351
Wydział III
320
71
91
300
R a z e m
1502
376
291
1587

LIPIEC

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
936
232
94
1074
Wydział II
351
101
96
356
Wydział III
300
54
33
321
R a z e m
1587
387
223
1751

SIERPIEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
1074
211
63
1222
Wydział II
356
80
60
376
Wydział III
321
55
37
339
R a z e m
1751
346
160
1937

WRZESIEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
1222
163
121
1264
Wydział II
376
107
77
406
Wydział III
339
48
49
338
R a z e m
1937
318
247
2008

PAźDZIERNIK

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
1264
175
163
1276
Wydział II
406
97
131
372
Wydział III
338
53
87
304
R a z e m
2008
325
381
1952

LISTOPAD

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
1276
139
205
1210
Wydział II
372
97
138
331
Wydział III
304
42
62
284
R a z e m
1952
278
405
1825

GRUDZIEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
1210
107
189
1128
Wydział II
331
104
81
354
Wydział III
284
55
55
284
R a z e m
1825
266
325
1766