Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2005

Zgodnie z § 31 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych ( Dz.U. Nr 169 poz. 1646) sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W uzasadnionych przypadkach prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością.

Stan spraw na dzień 31 grudnia 2005 r. (1 stycznia 2005 r. - 31 grudnia 2005 r.)

Pozostało
z poprzedniego okresu
(31.12.2004r.)
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
521
1626
1467
680
Wydział II
1130
1452
2255
327
Wydział III
677
957
1214
420
R a z e m
2328
4035
4936
142

STYCZEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
521
86
185
422
Wydział II
1130
144
240
1034
Wydział III
677
48
146
579
R a z e m
2328
278
571
2035

LUTY

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
422
130
153
399
Wydział II
1034
127
180
981
Wydział III
579
78
124
533
R a z e m
2035
335
457
1913

MARZEC

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
399
135
151
383
Wydział II
981
122
224
879
Wydział III
533
81
126
488
R a z e m
1913
338
501
1750

KWIECIEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
383
103
158
328
Wydział II
879
117
286
710
Wydział III
488
80
133
435
R a z e m
1750
300
577
1473

MAJ

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
328
136
133
331
Wydział II
710
93
244
559
Wydział III
435
76
56
455
R a z e m
1473
305
433
1345

CZERWIEC

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
331
151
102
380
Wydział II
559
124
149
534
Wydział III
455
69
83
441
R a z e m
1345
344
334
1355

LIPIEC

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
380
150
65
465
Wydział II
534
137
127
544
Wydział III
441
105
87
459
R a z e m
1355
392
279
1468

SIERPIEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
465
112
16
561
Wydział II
544
136
139
541
Wydział III
459
75
63
471
R a z e m
1468
323
218
1573

WRZESIEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
561
114
85
590
Wydział II
541
133
157
517
Wydział III
471
100
98
473
R a z e m
1573
347
340
1580

PAźDZIERNIK

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
590
107
138
559
Wydział II
517
111
209
419
Wydział III
473
62
96
439
R a z e m
1580
280
443
1417

LISTOPAD

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
559
139
187
511
Wydział II
419
88
160
347
Wydział III
439
101
112
428
R a z e m
1417
328
459
1286

GRUDZIEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
511
263
94
680
Wydział II
347
120
140
327
Wydział III
428
82
90
420
R a z e m
1286
465
324
1427