Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2004

Zgodnie z § 31 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych ( Dz.U. Nr 169 poz. 1646) sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W uzasadnionych przypadkach prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością.

Stan spraw na dzień 31 grudnia 2004 r. (1 stycznia 2004 r. - 31 grudnia 2004 r.)

Pozostało
z poprzedniego okresu
(31.12.2003r.)
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
1609
1301
2389
521
Wydział II
2417
1443
2730
1130
Wydział III
1554
1280
2157
677
R a z e m
5580
4024
7276
2328

STYCZEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
1609
44
198
1455
Wydział II
2417
67
128
2356
Wydział III
1554
63
91
1526
R a z e m
5580
174
417
5337

LUTY

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
1455
97
219
1333
Wydział II
2356
137
205
2288
Wydział III
1526
153
131
1548
R a z e m
5337
387
555
5169

MARZEC

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
1333
88
214
1207
Wydział II
2288
169
354
2103
Wydział III
1548
169
210
1507
R a z e m
5169
426
778
4817

KWIECIEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
1207
99
215
1091
Wydział II
2103
104
308
1899
Wydział III
1507
110
258
1359
R a z e m
4817
313
781
4349

MAJ

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
1091
140
199
1032
Wydział II
1899
113
213
1799
Wydział III
1359
91
161
1289
R a z e m
4349
344
573
4120

CZERWIEC

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
1032
86
232
886
Wydział II
1799
112
182
1729
Wydział III
1289
114
298
1105
R a z e m
4120
312
712
3720

LIPIEC

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
886
148
80
954
Wydział II
1729
101
1169
1661
Wydział III
1105
118
130
1093
R a z e m
3720
367
379
3708

SIERPIEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
954
171
81
1044
Wydział II
1661
106
215
1552
Wydział III
1093
99
83
1109
R a z e m
3708
376
379
3705

WRZESIEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
1044
157
344
857
Wydział II
1552
138
211
1479
Wydział III
1109
78
363
824
R a z e m
3705
373
918
3160

PAźDZIERNIK

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
857
97
226
728
Wydział II
1479
122
205
1396
Wydział III
824
128
138
814
R a z e m
3160
347
569
2938

LISTOPAD

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
728
84
214
598
Wydział II
1396
126
263
1259
Wydział III
814
102
178
738
R a z e m
2938
312
655
2595

GRUDZIEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
598
90
167
521
Wydział II
1259
148
277
1130
Wydział III
738
55
116
677
R a z e m
2595
293
560
2328