Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2007

Zgodnie z § 31 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych ( Dz.U. Nr 169 poz. 1646) sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W uzasadnionych przypadkach prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością.

Stan spraw na dzień 31 grudnia 2007 r. (1 stycznia 2007 r. - 31 grudnia 2007 r.)

Pozostało
z poprzedniego okresu
(31.12.2006r.)
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
1128
1509 2164 473
Wydział II
354
1198 1272

280

Wydział III
284
925 931 278
R a z e m
1766
3632 4367

          1031


S T Y C Z E Ń

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
1128
169
137
1160
Wydział II
354
105
105
354
Wydział III
284
90
57
317
R a z e m
1766
364
299
1831

L U T Y

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
1160
161
161
1160
Wydział II
354
143
93
404
Wydział III
317
151
88
380
R a z e m
1831
455
342
1944

M A R Z E C

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
1160
150
190
1120
Wydział II
404
135
85
454
Wydział III
380
74
131
323
R a z e m
1944
359
406
1897

K W I E C I E Ń

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
1120
134
264
990
Wydział II
454
95
123
426
Wydział III
323
77
90
310
R a z e m
1897
306
477
1726


M A J

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
   990  
78 301
767
Wydział II
426
94 164
356
Wydział III
310
41 90
261
R a z e m
1726
213 555
1384


C Z E R W I E C

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
767     
111 268
610
Wydział II
356
96 107
345
Wydział III
261
67 93
235
R a z e m
1384
274 468
1190L I P I E C
 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
610     
141 93
658
Wydział II
345
94 77
362
Wydział III
235
78 76
237
R a z e m
1190
313 246
1257

S I E R P I E Ń

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
658   
139 61
736
Wydział II
362
111 73
400
Wydział III
237
94 39 
292
R a z e m
1257
344 173
1428

 W R Z E S I E Ń

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
 736  
79 136
679
Wydział II
400
75 92 
383
Wydział III
292
59 73 
278
R a z e m
1428
213 301
1340

P A Ź D Z I E R N I K 

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
679
111 199
591
Wydział II
383
103 128
358
Wydział III
278
62 59
281
R a z e m
1340
276 386
1230

L I S T O P A D

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
591
125 179

537

Wydział II

358
73 134

297

Wydział III

281

59 78
262
R a z e m

1230

257 391
1096
 

G R U D Z I E Ń

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
537
111 175

473

Wydział II

297
74 91

280

Wydział III

262

73 57
278
R a z e m

1096

258 323
1031