Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2008

 
 
Zgodnie z § 31 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych ( Dz.U. Nr 169 poz. 1646) sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W uzasadnionych przypadkach prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością.
Stan spraw na dzień 31 grudnia 2008 r. (1 stycznia 2008 r. - 31 grudnia 2008 r.)

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
(31.12.2007r.)
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

473

1546 1563 456
Wydział II

280

1092 1069

303

Wydział III

278

715 803 190
R a z e m
1031
3353 3435

       949        


S T Y C Z E Ń

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
473
113
107
479
Wydział II
280
97
104
273
Wydział III
278
59
61
276
R a z e m
1031
269
272
1028
 
L U T Y
 
 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
479
188
106
561
Wydział II
273
92
93
272
Wydział III
276
64
53
287
R a z e m
1028
344
252
1120
 
M A R Z E C
 
 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
561
111
122
550
Wydział II
272
80
75
277
Wydział III
287
61
57
291
R a z e m
1120
252
254
1118
 
K W I E C I E Ń
 
 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
550
112
120
542
Wydział II
277
110
89
298
Wydział III
291
76
74
293
R a z e m
1118
298
283
1133
 
M A J
 
 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
542
178
118
602
Wydział II
298
62
74
286
Wydział III
293
 65
54
304
R a z e m
1133
 305
246 
1192
 
C Z E R W I E C
 
 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
602
263
106
759
Wydział II
286
106
81
311
Wydział III
304
 54
60
298
R a z e m
1192
 423
247 
1368
 
L I P I E C 
 
 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
759
123
108
774
Wydział II
311
97
63
345
Wydział III
298
 71
79
290
R a z e m
1368
 291
250 
1409
 
S I E R P I E Ń 
 
 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
774
84
57
801
Wydział II
345
94
68
371
Wydział III
290
 74
36
328
R a z e m
1409
 252
161 
1500
 
W R Z E S I E Ń 
 
 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
801
87
209
679
Wydział II
371
103
90
384
Wydział III
328
 65
67
326
R a z e m
1500
 255
366 
1389
 
P A Ź D Z I E R N I K 
 
 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
679
80
244
515
Wydział II
384
86
134
336
Wydział III
326
 49
110
265
R a z e m
1389
 215
488 
1116
 
L I S T O P A D  
 
 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
515
108
133
490
Wydział II
336
83
103
316
Wydział III
265
 39
74
230
R a z e m
1116
 230
310 
1036
 
G R U D Z I E Ń
 
 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
490
99
133
456
Wydział II
316
82
95
303
Wydział III
230
 38
78
190
R a z e m
1036
 219
306
949