Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2009

 

 
 

Zgodnie z § 31 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych ( Dz.U. Nr 169 poz. 1646) sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W uzasadnionych przypadkach prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością.
Stan spraw na dzień 31 grudnia 2009 r. (1 stycznia 2009 r. - 31 grudnia 2009 r.)

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
(31.12.2008r.)
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

456

1211 1168 499
Wydział II

303

1202 1227

278

Wydział III

190

711 740 161
R a z e m
949
3124

3135

938

 

 
S T Y C Z E Ń

 

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
456
95
116
435
Wydział II
303
116
86
333
Wydział III
190
72 52
210
R a z e m
949
283
254
978

 

L U T Y

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
435
125
86
474
Wydział II
333
84 90
327
Wydział III
210
46 69
187
R a z e m
978
255
245
988

 

M A R Z E C

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
474
95
111
458
Wydział II
327
84 134
277
Wydział III
187
71 68
190
R a z e m
988
250
313
925

 

K W I E C I E Ń

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
458
61
119
400
Wydział II
277
57 110
224
Wydział III
190
65 73
182
R a z e m
925
183
302
806

 

M A J

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
400
125
118
407
Wydział II
224
71 88
207
Wydział III
182
55 63
174
R a z e m
806
251 269
788

 

C Z E R W I E C

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
407
90 97
400
Wydział II
207
101 70
238
Wydział III
174
49 51
172
R a z e m
788
240 218
810

 

L I P I E C

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
400
76 51 425
Wydział II
238
127 56 309
 Wydział III
172
61 59
174
R a z e m
810
264 166
908

 

S I E R P I E Ń

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
425
75 53 447
Wydział II
309
125 73 361
 Wydział III
174
71 26
219
R a z e m
908
271 152 1027

 

W R Z E S I E Ń

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
447
64 88 423
Wydział II
361
102 90 373
 Wydział III
219
56 68
207
R a z e m
1027
222 246 1003

 

P A Ź D Z I E R N I K

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
423
165 110 478
Wydział II
373
113 130 356
 Wydział III
207
51 78
180
R a z e m
1003
329 318 1014

 

L I S T O P A D

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
478
107 105 480
Wydział II
356
127 163 320
 Wydział III
180
48 79
149
R a z e m
1014
282 347 949

 

G R U D Z I E Ń

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
480
133 114 499
Wydział II
320
95 137 278
 Wydział III
149
66 54
161
R a z e m
949
294 305 938