Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2010

 

Zgodnie z § 31 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych ( Dz.U. Nr 169 poz. 1646) sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W uzasadnionych przypadkach prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością.


Stan spraw na dzień 31 grudnia 2010 r. (1 stycznia 2010 r. - 31 grudnia 2010 r.)

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
(31.12.2009r.)
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

499

1516 1591 424
Wydział II

278

1649 1471

456

Wydział III

161

713 772 102
R a z e m
938
3878

3834

982

 

 
S T Y C Z E Ń

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
499
123
113
509
Wydział II
278
112
97
293
Wydział III
161
52 56
157
R a z e m
938
287
266
959

 

 

L U T Y

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
509
145
105
549
Wydział II
293
93 99
287
Wydział III
157
65 60
162
R a z e m
959
303
264
998

 

 

M A R Z E C

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
549
99
125
523
Wydział II
287
111 107
291
Wydział III
162
65 53
174
R a z e m
998
275
285
988

 

 

K W I E C I E Ń

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
523
114
110
527
Wydział II
291
92 101
282
Wydział III
174
74 70
178
R a z e m
988
280
281
987

 

 

M A J

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
527
139
109
557
Wydział II
282
133 128
287
Wydział III
178
81 71
188
R a z e m
987
353
308
1032

 

 

C Z E R W I EC

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
557
139
152
544
Wydział II
287
128 126
289
Wydział III
188
87 61
214
R a z e m
1032
354
339
1047

 

 

L I P I E C

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
544
130 69
605
Wydział II
289
163 85
367
Wydział III
214
56 36
234
R a z e m
1047
349 190
1206

 

 

S I E R P I E Ń

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
605
123 80
648
Wydział II
367
146 78
435
Wydział III
234
51 56
229
R a z e m
1206
320 214
1312

 

 

W R Z E S I E Ń

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
648
133 215
566
Wydział II
435
149 123
461
Wydział III
229
26 61
194
R a z e m
1312
308 399
1221

 

 

P A Ź D Z I E R N I K 

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
566
106 161
511
Wydział II
461
159 162
458
Wydział III
194
77 100
171
R a z e m
1221
342 423
1140

 

 

L I S T O P A D  

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
511
156 153
514
Wydział II
458
226 191
493
Wydział III
171
43 72
142
R a z e m
1140
425 416
1149

 

 

G R U D Z I E Ń   

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
514
109 199
424
Wydział II
493
137 174
456
Wydział III
142
36 76
102
R a z e m
1149
282 449
982