Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2011

Zgodnie z § 31 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych ( Dz.U. Nr 169 poz. 1646) sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W uzasadnionych przypadkach prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością.


Stan spraw na dzień 31 grudnia 2011 r. (1 stycznia 2011 r. - 31 grudnia 2011 r.)

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
(31.12.2010r.)
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

424

1648 1583 489
Wydział II

456

1543 1621 378
Wydział III

102

 1260 1152 210
R a z e m
982
 4451 4356

1077

 

 

 

S T Y C Z E Ń

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
424
114
114
424
Wydział II
456
114
195
375
Wydział III
102
55 42
115
R a z e m
982
283
351
914

 

 

L U T Y

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
424
150
130
444
Wydział II
375
135
140
370
Wydział III
115
59 62
112
R a z e m
914
344 332
926

 

 

M A R Z E C

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
444
153
150
447
Wydział II
370
134
152
352
Wydział III
112
64 50
126
R a z e m
926
351 352
925

 

 

K W I E C I E Ń

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
447
127
135
439
Wydział II
352
146
133
365
Wydział III
126
84 51
159
R a z e m
925
357 319
963

 

 

M A J 

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
439
181 128
492
Wydział II
365
124 112
377
Wydział III
159
172 82
249
R a z e m
963
477 322
1118

 

 

C Z E R W I E C  

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
492
139 171
460
Wydział II
377
139 151
365
Wydział III
249
264 303
210
R a z e m
1118
542 625
1035

 

 

L I P I E C   

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
460
206 97
569
Wydział II
365
110 99
376
Wydział III
210
148 102
256
R a z e m
1035
464 298
1201

 

 

S I E R P I E Ń   

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
569
102 96
575
Wydział II
376
105 125
356
Wydział III
256
128 66
318
R a z e m
1201
335 287
1249

 

 

W R Z E S I E Ń   

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
575
124 132
567
Wydział II
356
138 103
391
Wydział III
318
70 101
287
R a z e m
1249
332 336
1245

 

 

P A Ź D Z I E R N I K    

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
567
112 131
548
Wydział II
391
124 159
356
Wydział III
287
76 87
276
R a z e m
1245
312 377
1180

 

 

L I S T O P A D    

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
548
128 132
544
Wydział II
356
166 129
393
Wydział III
276
72 124
224
R a z e m
1180
366 385
1161

 

 

G R U D Z I E Ń    

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
544
112 167
489
Wydział II
393
108 123
378
Wydział III
224
68 82
210
R a z e m
1161
288 372
1077