Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2012

Zgodnie z § 31 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych ( Dz.U. Nr 169 poz. 1646) sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W uzasadnionych przypadkach prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością.


Stan spraw na dzień 31 grudnia 2012 r. (1 stycznia 2012 r. - 31 grudnia 2012 r.)

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
(31.12.2011r.)
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

489

 1593  1623 459
Wydział II

378

1493  1446 425
Wydział III

210

1183 1122 271
R a z e m
1077
4269  4191

1155

 

 

 

S T Y C Z E Ń

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
489
137  156 470
Wydział II
378
134  169
343
Wydział III
210
 102  66
246
R a z e m
1077
 373 391
1059

 

 

L U T Y

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
470
129  134 465
Wydział II
343
118  132
329
Wydział III
246
 108  92
262
R a z e m
1059
 355 358
1056

 

 

M A R Z E C

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
465
149  172 442
Wydział II
329
129  150
308
Wydział III
262
 87  101
248
R a z e m
1056
 365 423
998

 

 

K W I E C I E Ń

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
442
145  201 386
Wydział II
308
113  108
313
Wydział III
248
 74  101
221
R a z e m
998
 332 410
920

 

 

M A J

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
386
119  151 354
Wydział II
313
129  118
324
Wydział III
221
 112  88
245
R a z e m
920
 360 357
923

 

 

C Z E R W I E C

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
354
99  108 345
Wydział II
324
116  121
319
Wydział III
245
 79  105
219
R a z e m
923
 294 334
883

 

 

L I P I E C

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
345
143  100 388
Wydział II
319
105  79
345
Wydział III
219
 124  57
286
R a z e m
883
 372 236
1019

 

 

 

S I E R P I E Ń

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
388
118  65 441
Wydział II
345
150  89
406
Wydział III
286
 117  64
339
R a z e m
1019
 385 218
1186

 

 

W R Z E S I E Ń

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
441
101  131 411
Wydział II
406
  92  91
407
Wydział III
339
 100  78
361
R a z e m
1186
 293 300
1179

 

 

P A Ź D Z I E R N I K

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
411
224  138 497
Wydział II
407
 118  173
352
Wydział III
361
 100  123
338
R a z e m
1179
 442 434
1187

 

 

L I S T O P A D

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
497
129  139 487
Wydział II
352
 121  110
363
Wydział III
338
 92  155
275
R a z e m
1187
 342 404
1125

 

 

G R U D Z I E Ń

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
487
100  128 459
Wydział II
363
 168  106
425
Wydział III
275
 88  92
271
R a z e m
1125
 356 326
1155