Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2013

 Zgodnie z § 31 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych ( Dz.U. Nr 169 poz. 1646) sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W uzasadnionych przypadkach prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością.


Stan spraw na dzień 31 grudnia 2013 r. (1 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r.)

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
(31.12.2012r.)
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

459

 1543 1561 441
Wydział II

425

1522 1525 422
Wydział III

271

1377 1303 345
R a z e m
1155
4442 4389

1208

 

 

 

S T Y C Z E Ń

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
459
131  97 493
Wydział II
425
124  143
406
Wydział III
271
 123  97
297
R a z e m
1155
 378 337
1196

 

 

L U T Y

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
493
143  141 495
Wydział II
406
112  117
401
Wydział III
297
 138  89
346
R a z e m
1196
 393 347
1242

 

 

M A R Z E C

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
495
148  128 515
Wydział II
401
134  152
383
Wydział III
346
 142  91
397
R a z e m
1242
 424 371
1295

 

 

K W I E C I E Ń

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
515
131  163 483
Wydział II
383
117  154
346
Wydział III
397
 95  113
379
R a z e m
1295
 343 430
1208

 

 

M A J

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
483
120  126 477
Wydział II
346
116  138
324
Wydział III
379
 111  97
393
R a z e m
1208
 347 361
1194

 

 

C Z E R W I E C 

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
477
127  140 464
Wydział II
324
102  104
322
Wydział III
393
 117  124
386
R a z e m
1194
 346 368
1172

 

 

L I P I E C 

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
464
144  77 531
Wydział II
322
126  87
361
Wydział III
386
 160  81
465
R a z e m
1172
 430 245
1357

 

 

S I E R P I E Ń

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
531
149  64 616
Wydział II
361
180  97
444
Wydział III
465
 98  68
495
R a z e m
1357
 427 229
1555

 

 

W R Z E S I E Ń

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
616
101  158 559
Wydział II
444
132  130
446
Wydział III
495
 112  164
443
R a z e m
1555
 345 452
1448

 

 

P A Ź D Z I E R N I K 

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
559
99  178 480
Wydział II
446
107  137
416
Wydział III
443
 109  130
422
R a z e m
1448
 315 445
1318

 

 

L I S T O P A D  

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
480
98  145 433
Wydział II
416
120  150
386
Wydział III
422
 81  149
354
R a z e m
1318
 299 444
1173

 

 

G R U D Z I E Ń  

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
433
152  144 441
Wydział II
386
152  116
422
Wydział III
354
 91  100
345
R a z e m
1173
 395 360
1208