Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zasady uiszczania opłat skarbowych od pełnomocnictw (prokur) składanych przed sądami administracyjnymi

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923), opłacie skarbowej podlega m.in. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w postępowaniu sądowym.  

Zgodnie z pkt IV wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień, stanowiącego załącznik do ustawy, złożenie dokumentu pełnomocnictwa (prokury), lub jego odpisu, wypisu lub kopii pociąga za sobą obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych.

Zapłaty opłaty skarbowej (w myśl art. 8 ust. 1 ustawy) dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek. Wyłączono możliwość zapłaty poprzez naklejenie znaków opłaty na dokumentach, w tym na dokumentach pełnomocnictw procesowych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy organem podatkowym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii. Mając na uwadze położenie siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi organem właściwym w sprawach opłat skarbowych od pełnomocnictw (prokur) procesowych składanych przed tym sądem jest Prezydent Miasta Łodzi.

Opłaty skarbowej można dokonywać przelewem na rachunek Urzędu Miasta Łodzi:

do dnia 31.12.2021 r. obowiązuje rachunek:

Getin Noble Bank S.A. 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

od dnia 01.01.2022 r. obowiązuje rachunek:

Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

 

Od obowiązku uiszczania opłaty zostały zwolnione:

  • jednostki budżetowe;
  • jednostki samorządu terytorialnego;
  • osoby, które składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
  • osoby składające dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (oraz jego odpis, wypis lub kopię poświadczoną notarialnie lub przez uprawniony do tego organ) upoważniającego jedynie do odbioru dokumentów;
  • osoby składające pełnomocnictwo procesowe udzielane małżonkowi, zstępnemu, wstępnemu lub rodzeństwu;
  • organizacje pożytku publicznego, wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, a także członkowie ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.