Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego

Łódź, dnia 10 października 2014 r.

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY

                           W ŁODZI

 

 

 

Og. V-1133/ 7/14

 

 

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

ogłasza konkurs na stanowisko

 

asystenta sędziego

 

Liczba poszukiwanych kandydatów/wymiar etatu: 1 etat

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 17 listopada 2014 r.

o godzinie  10.00

w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi,

 ul. Piotrkowska 135 w sali konferencyjnej.

 

 

I. WYMAGANIA

Kandydat   na  stanowisko  asystenta  sędziego  powinien  spełniać  wymagania  określone    w   

art. 27a § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) w zw. z art. 6 § 1 pkt 1–3 powołanej wyżej ustawy, zgodnie z którym na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

1) ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce.

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY

 

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu powinno zawierać:

1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;

2) własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;

3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;

4) oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

5) oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

6) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby konkursu.

     Do zgłoszenia kandydat może także dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe  kwalifikacje i osiągnięcia.

 

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA

 

Pełną dokumentację zgłoszenia należy złożyć do dnia 27 października 2014 r.

- osobiście w Oddziale Spraw Ogólnych i Osobowych  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi  pokój nr 12

albo

- przesłać listownie na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź

z podaniem na kopercie nr konkursu Og.V-1133/7/14

 

IV. KONKURS PRZEPROWADZONY ZOSTANIE W 3 ETAPACH:

 

1) etap pierwszy - wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu – bez udziału kandydatów,

2) etap drugi - test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procesowego, prawa o ustroju sądów administracyjnych,  prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i prawa konstytucyjnego oraz  pracę pisemną na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa materialnego oraz procesowego, wybrany przez kandydata – uczestniczą kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne,

3) etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna – uczestniczą kandydaci, którzy uzyskali dotychczas co najmniej 29 punktów w tym  co najmniej 3 punkty z pracy pisemnej.

 

V. LISTA KANDYDATÓW

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do etapu pisemnego zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.lodz.wsa.pl, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia etapu pisemnego.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do etapu trzeciego oraz  termin rozmowy kwalifikacyjnej   zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej www.lodz.wsa.pl – oraz na tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi po zakończeniu części pisemnej i sprawdzeniu prac przez Komisję konkursową

 

VI. INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

 

Informacja o wynikach konkursu na asystenta sędziego zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.lodz.wsa.pl – oraz na tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

 

 

 

 

VII. PODSTAWA PRAWNA

 

Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursu regulują :

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1228) oraz zarządzenie nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego w wojewódzkich sądach administracyjnych.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: 42 635 00 36.

 

 

 

                                                                                                             Prezes

                                                                                  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

                                                                                                          w Łodzi

                                                                                               Tomasz Zbrojewski


 

Podmiot udostępniający: Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Grabarczyk-Śliwka
Data wytworzenia: 2014-10-10