Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o konkursie na stanowisko referenta-stażysty

Strona archiwalna

 

 

Og. V-1133/8 /2014

 

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

 

na podstawie Zarządzenia nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r.  w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych, ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 109, poz. 639), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu  i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (DZ. U. Nr 21, poz. 129 ze zm.) i rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz  innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 72, poz. 383)

 

ogłasza konkurs na stanowisko:

 

Referent-stażysta

 

wymiar etatu:  1 osoba /  0,5 etat

 

 

I.             Zakres wykonywanych zadań

 

1.  wysyłanie zawiadomień o terminie rozpraw

2.  wysyłanie stronom odpisów orzeczeń

3.  protokołowanie na rozprawach

4.  zwracanie  organom akt administracyjnych wraz z prawomocnym orzeczeniem Sądu

5.  wykonywanie zarządzeń  wydanych w sprawach w toku postępowania przez sędziów i referendarzy

6.  wykonywanie innych  czynności administracyjnych zleconych przez przełożonych

 

II.     Wymagania konieczne

 

1.    pełna  zdolność do czynności prawnych

2.    nieposzlakowana  opinia

3.    stan zdrowia pozwalający  na zatrudnienie  na danym stanowisku

4.    niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (wobec kandydata nie może być również  prowadzone postępowanie  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe)

5.    wykształcenie co najmniej średnie

 

III. Wymagania pożądane

 

1.  wykształcenie wyższe - ukończone studia co najmniej pierwszego stopnia i uzyskanie tytułu zawodowego

2.  biegła obsługa komputera (pakiet MS Office)

3.  obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, fax)

4.  znajomość zagadnień z zakresu sądownictwa administracyjnego

5.  dokładność, komunikatywność, kreatywność, odporność na stres

6.  umiejętność pracy w zespole

7.  kultura osobista

 

IV. Zgłoszenie powinno zawierać:

 

1.   podanie

2.   CV

3.   kserokopie dokumentów  potwierdzających spełnienie wyżej  wymienionych wymogów

4. oświadczenie:

- o pełnej zdolności do czynności prawnych

- o niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

- o nietoczącym się postępowaniu o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  danych osobowych dla celów rekrutacji

  

V.  Pełną dokumentację należy składać w terminie do dnia 9 grudnia 2014 r.

 

- osobiści w Oddziale Spraw Ogólnych i Osobowych

                Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, pokój nr 12 lub

-  listownie pod adresem:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

ul. Piotrkowska 135

            90-434- Łódź

 

Formularz oświadczenia, o którym mowa w pkt. IV dostępny jest na stronie internetowej Sądu - www.lodz.wsa.gov.pl

 

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie  nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty po wykorzystaniu zostaną zniszczone.

Prezes WSA w Łodzi  zastrzega możliwość unieważnienia konkursu z uzasadnionych przyczyn.

 

 

Prezes

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Łodzi

sędzia NSA Tomasz Zbrojewski

 

 

    PDFoswiadczenie.pdf

Podmiot udostępniający: Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Grabarczyk-Śliwka
Data wytworzenia: 2014-12-02