Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2015

Zgodnie z § 31 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych ( Dz.U. Nr 169 poz. 1646) sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W uzasadnionych przypadkach prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością.


Stan spraw na dzień 31 grudnia 2015 r. (1 stycznia 2015 r. - 31 grudnia 2015 r.)
 

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
(31.12.2014r.)
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

382

1502 1507 377
Wydział II

386

1382 1461 307
Wydział III

275

1351 1220 406

R a z e m

1043
4235 4188 1090

 

 

 

S T Y C Z E Ń

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

382
149 119 412

Wydział II

386
102 133 355

Wydział III

275
130 92
313

R a z e m

1043
381 344
1080

 

 

L U T Y

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

412
120 92 440

Wydział II

355
94 125 324

Wydział III

313
101 107
307

R a z e m

1080
315 324
1071

 

 

M A R Z E C 

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

440
110 149 401

Wydział II

324
106 152 278

Wydział III

307
118 115
310

R a z e m

1071
334 416
989

 

 

K W I E C I E Ń 

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

401
149 153 397

Wydział II

278
116 94 300

Wydział III

310
93 107
296

R a z e m

989
358 354
993

 

 

M A J  

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

397
117 107 407

Wydział II

300
142 99 343

Wydział III

296
109 107
298

R a z e m

993
368 313
1048

 

 

C Z E R W I E C   

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

407
126 116 417

Wydział II

343
99 125 317

Wydział III

298
100 117
281

R a z e m

1048
325 358
1015

 

 

L I P I E C    

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

417
164 75 506

Wydział II

317
141 127 331

Wydział III

281
193 88
386

R a z e m

1015
498 290
1223

 

 

S I E R P I E Ń    

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

506
126 91 541

Wydział II

331
102 99 334

Wydział III

386
76 65
397

R a z e m

1223
304 255
1272

 

 

W R Z E S I E Ń    

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

541
114 101 554

Wydział II

334
126 117 343

Wydział III

397
89 106
380

R a z e m

1272
329 324
1277

 

 

P A Ź D Z I E R N I K    

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

554
148 150 552

Wydział II

343 145 125 363

Wydział III

380
137 70 447

R a z e m

1277
430 345 1362

 

 

L I S T O P A D    

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

552
99 165 486

Wydział II

363 80 143 300

Wydział III

447 107 132 422

R a z e m

1362 286 440 1208

 

 

G R U D Z I E Ń    

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

486
80 189 377

Wydział II

300 129 122 307

Wydział III

422 98 114 406

R a z e m

1208 307 425 1090