Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu, petycje

Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu

Do przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków składanych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi stosuje się odpowiednio przepisy Działu I Rozdziału 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 217 ) oraz rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 524), w zw. z art. 29 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych  (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 2492), zaś w zakresie tam nieuregulowanym, przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.).

Skargi i wnioski dotyczące działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi rozpatruje Prezes Sądu jako organ sprawujący nad nim bezpośredni nadzór.

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego jest organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych (jako organ wyższego stopnia), prezesów wojewódzkich sądów administracyjnych.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. – Regulaminu wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1177 ze zm.) sprawy skarg i wniosków prowadzi Wydział Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

 • na piśmie:

- w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi;

      - za pośrednictwem poczty na adres: ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź;

      - pocztą elektroniczną na adres:  wydzialinformacji@lodz.wsa.gov.pl lub prezes@lodz.wsa.gov.pl;

      - za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej WSA w Łodzi;

 • w formie ustnej do protokołu: w Wydziale Informacji Sądowej WSA w Łodzi – I piętro, pok. 113.

   

Elementy skargi / wniosku:

 • data;
 • imię i nazwisko (nazwa), adres skarżącego / wnioskodawcy;
 • zwięzła treść skargi / wniosku;
 • ewentualna sygnatura sprawy, której dotyczy skarga /wniosek.

 

Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.

Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

Nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądu, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.

Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę.

 

Petycje

Petycje składa się do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej (art. 2 ust. 1 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach). Petycję może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji (art. 2 ust. 3).

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

 • w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi,
 • za pośrednictwem poczty na adres: ul. Piotrkowska 135; 90-434 Łódź,
 • pocztą elektroniczną na adres: wydzialinformacji@lodz.wsa.gov.pl,
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej WSA w Łodzi.

Zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach na stronie internetowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji wraz z uzasadnieniem przesyła się jej autorowi w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi (art. 13 ust. 2 ).

PDFUstawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz.870