Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienie na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac elektrycznych i malarskich

Strona archiwalna

 

Łódź: Roboty budowlane polegające na wykonaniu prac elektrycznych i malarskich.
Numer ogłoszenia: 33701 - 2015; data zamieszczenia: 11.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi , ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6350033; 6350000, faks 042 6350034; 6350002.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodz.wsa.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane polegające na wykonaniu prac elektrycznych i malarskich..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: 1.1. malowaniu ciągów komunikacyjnych (tj. klatek schodowych (II, III i IV) i korytarzy (pierwsze, drugie i trzecie piętro - budynek oficyny), pomieszczeń biurowych, pokoi gościnnych, pomieszczenia archiwum oraz stropów kasetonowych, 1.2. cyklinowaniu i lakierowaniu powierzchni parkietów pomieszczeń biurowych, 1.3. wykonaniu prac konserwacyjno-naprawczych w garażu, 1.4. wymianie oświetlenia w ciągach komunikacyjnych I i II piętra budynku oficyny oraz na II i III klatce schodowej zgodnie z obecnie obowiązującymi warunkami technicznymi i normami, 1.5. przebudowie rozdzielnic elektrycznych. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: 2.1. Dokumentacja projektowa - załącznik nr 2, 2.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik 2, 2.3. Przedmiary robót - załącznik 2. 3. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe. W związku z powyższym przedmiar robót stanowi jedynie dokument pomocniczy, ułatwiający Wykonawcy przygotowanie oferty. 4. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty kosztorysu (opracowanego na podstawie przedmiaru robót), w oparciu o który wyliczył ryczałtową cenę wskazaną w ofercie. 5. Wykonawca dokona naniesień powykonawczych na dokumentacji otrzymanej od Zamawiającego. 6. Zamawiający udostępnia możliwość dokonania przez Wykonawcę szczegółowej wizji obiektu i miejsca prowadzenia robót, w celu dokonania prawidłowej kalkulacji ceny ofertowej. Zamawiający wyznacza termin na dokonanie wizji lokalnej na dzień 20 marca 2015 r. w godz. od 8.00 do 11.00. 7. Biorąc pod uwagę fakt, iż prace prowadzone będą w czynnym obiekcie, Wykonawca musi liczyć się z pewnymi utrudnieniami w prowadzeniu robót, co z kolei wiązać się może z koniecznością pracy przemiennej z pracą Sądu oraz w dni wolne od pracy. Głównie chodzi o prace uciążliwe dla funkcjonowania Sądu tj. hałas, zapylenie, wibracje. 8. Dostawy materiałów muszą odbywać się na bieżąco ( z logistyką zapewniającą zapas materiałów na jeden dzień pracy), gdyż Zamawiający nie dysponuje pomieszczeniem magazynowym, które mógłby oddać do dyspozycji Wykonawcy na czas prowadzenia prac. Poza tym wszystkie dostawy materiałów i urządzeń z uwagi na specyfikę usytuowania Sądu oraz rodzaj prowadzonej działalności powinny odbywać się po godzinach pracy Zamawiającego. 9. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót, który określi poszczególne etapy odbieralne prac, z uwzględnieniem zachowania ciągłości pracy Sądu. 10. W trakcie prowadzenia prac polegających na malowaniu oraz wymianie oświetlenia w ciągach komunikacyjnych Wykonawca musi zabezpieczyć swobodny dostęp do pomieszczeń biurowych. 11. Wykonawca przed przystąpieniem do prac polegających na malowaniu oraz cyklinowaniu pomieszczeń biurowych zobowiązany będzie do wyniesienia części mebli, akt sądowych, sprzętu biurowego z pomieszczeń objętych pracami we wskazane przez Zamawiającego miejsca na terenie budynku. Koszt tej usługi Wykonawca skalkuluje w cenie oferty. 12. Meble, akta sądowe (w pomieszczeniu archiwum), które zostaną w miejscu prowadzenia prac muszą zostać zabezpieczone przez Wykonawcę przed ewentualnym zniszczeniem. 13. Wykonawca każdorazowo po zakończeniu dnia prowadzenia robót ma obowiązek sprzątnięcia miejsca pracy, usunięcia na własny koszt zbędnych materiałów, odpadów i śmieci (zgodnie z obowiązującymi przepisami o gospodarce odpadami) oraz przekazania w idealnej czystości pomieszczeń po zakończeniu w nich robót. 14. Teren prowadzenia prac musi zostać zabezpieczony pod względem ppoż i bhp, a Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia. 15. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub oznaczenia pochodzenia, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów, urządzeń i elementów niż podane w dokumentacji pod warunkiem, że zaproponowane materiały, urządzenia i elementy będą posiadały parametry techniczne i jakościowe (technologiczne) nie gorsze niż te, które przedstawiono w dokumentacji projektowej. 16. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 17. W takim przypadku Wykonawca musi załączyć do oferty, foldery, karty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych oraz charakterystyki techniczne i aprobaty techniczne tych materiałów, aby Zamawiający mógł sprawdzić czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej. Zaoferowane wyposażenie i materiały równoważne muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów opisanych w SIWZ, dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 18. Gwarancja i rękojmia za wady: 18.1.Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi za wady na wszystkie roboty ogólnobudowlane składające się na przedmiot zamówienia przy założeniu, że minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji 84 miesiące. Okres gwarancji i rękojmi za wady liczony będzie od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, potwierdzonego protokółem odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 18.2. Okres gwarancji na pozostałe urządzenia i osprzęt elektryczny (np. lampy oświetleniowe, rozdzielnice elektryczne) wmontowany podczas realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami gwarancji producenta, lecz nie krótszy niż 24 miesiące. Wykonawca może udzielić gwarancji dłuższej od gwarancji producenta, jednak maksymalny okres gwarancji nie może przekroczyć 60 miesięcy. 18.3. Jeżeli w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę zajdzie potrzeba wymiany jednej lub kilku lamp oświetleniowych na nowe to Wykonawca będzie miał obowiązek dokonać takiej wymiany na lampy oświetleniowe o wyglądzie i parametrach technicznych, nie odbiegających od oświetlenia już istniejącego. 18.4. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi za wady jako zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad, które ujawniły się w przedmiocie umowy w ciągu terminu określonego w gwarancji. Gwarancja odnosi się do wad powstałych z przyczyny tkwiącej w przedmiocie umowy którego gwarancja dotyczy. Gwarancja nie wygasa w skutek spełnienia świadczenia gwarancyjnego i trwa aż do celu osiągnięcia gwarancji..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.12.00-2, 45.44.21.00-8, 45.43.21.14-6, 45.43.10.00-7, 45.40.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie (zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane z branży instalacji elektrycznych wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi, o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto, zrealizowanej na podstawie jednej umowy.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował przy realizacji przedmiotu zamówienia po jednej osobie posiadającej: - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności ogólnobudowlanej, - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz uprawnienia dozorowe. Na potwierdzenie ww. kwalifikacji zawodowych Wykonawca przedstawi oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 - SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 250.000,00 zł. W sytuacji, gdy fakt opłacenia składek nie wynika z samej treści polisy, Wykonawca powinien załączyć do polisy inny dokument potwierdzający odprowadzanie stosownych składek.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Okres gwarancji na roboty ogólnobudowlane - 10
 • 3 - Okres gwarancji na urządzenia i osprzęt elektryczny - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem następujących przypadków: 1.1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 1.2. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, 1.3. wystąpienia powodzi, pożaru i innych klęsk żywiołowych, nagłe załamanie warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia, 1.4. wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia, 1.5. zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi albo okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie mogą ulec termin realizacji umowy oraz terminy wynikające z harmonogramu rzeczowo-finansowego, 1.6. zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem należytego wykonania umowy, zgodnie ze SIWZ - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lodz.wsa.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Piotrkowska 135 90-434 Łódź, pokój nr 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.03.2015 godzina 11:00, miejsce: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi ul. Piotrkowska 135 90-434 Łódź, pokój nr 16.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

DOCXSIWZ.docx
PDFSIWZ.pdf
ZIPZałącznik nr2.zip

ZIPzałączniki do SIWZ.zip

DOCXmodyfikacja SIWZ.docx
PDFmodyfikacja SIWZ.pdf
PDFzałącznik nr 2 malowanie (po zmianach).pdf