Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Strona archiwalna

 

Łódź: Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.
Numer ogłoszenia: 204970 - 2015; data zamieszczenia: 11.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi , ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6350033; 6350000, faks 042 6350034; 6350002.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodz.wsa.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: 1.1. wymianie czterech sztuk drzwi przeciwpożarowych na drugiej klatce schodowej w budynku oficyny (na parterze, pierwszym, drugim i trzecim piętrze), 1.2. wykonaniu drobnych prac malarskich i tynkarskich towarzyszących wymianie drzwi przeciwpożarowych, 1.3. wykonaniu prac malarskich w pomieszczeniach biurowych nr 304-307 oraz w dwóch sanitariatach nr 308-309, 1.4. wykonaniu prac malarskich, cyklinowaniu i lakierowaniu parkietu w pomieszczeniu nr 217, 1.5. wymianie i zabudowie w ścianie rur centralnego ogrzewania oraz istniejącego grzejnika, znajdujących się na parterze w klatce schodowej nr 2 w budynku oficyny. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: 2.1. Dokumentacja projektowa - załącznik nr 2, 2.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik 2, 2.3. Przedmiary robót - załącznik 2. 3. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe. 4. Wykonawca zapewni do wykonania zamówienia kadrę pracowniczą posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 5. Wykonawca dokona naniesień powykonawczych na dokumentacji otrzymanej od Zamawiającego. 6. Wykonawca zabierze i zutylizuje zdemontowane drzwi przeciwpożarowe na własny koszt oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami o gospodarce odpadami. 7. Zamawiający udostępnia możliwość dokonania przez Wykonawcę szczegółowej wizji obiektu i miejsca prowadzenia robót, w celu dokonania prawidłowej kalkulacji ceny ofertowej. Zamawiający wyznacza termin na dokonanie wizji lokalnej na dzień 20 sierpnia 2015 r. w godz. od 8.00 do 11.00. 8. Biorąc pod uwagę fakt, iż prace prowadzone będą w czynnym obiekcie, Wykonawca musi liczyć się z pewnymi utrudnieniami w prowadzeniu robót, co z kolei wiązać się może z koniecznością pracy przemiennej z pracą Sądu oraz w dni wolne od pracy. Głównie chodzi o prace uciążliwe dla funkcjonowania Sądu tj. hałas, zapylenie, wibracje. 9. Dostawy materiałów muszą odbywać się na bieżąco (z logistyką zapewniającą zapas materiałów na jeden dzień pracy), gdyż Zamawiający nie dysponuje pomieszczeniem magazynowym, które mógłby oddać do dyspozycji Wykonawcy na czas prowadzenia prac. Poza tym wszystkie dostawy materiałów i urządzeń z uwagi na specyfikę usytuowania Sądu oraz rodzaj prowadzonej działalności powinny odbywać się po godzinach pracy Zamawiającego. 10. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty podpisania umowy szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót, który określi poszczególne etapy odbieralne prac, z uwzględnieniem zachowania ciągłości pracy Sądu. 11. Wykonawca przed przystąpieniem do prac malarskich zobowiązany będzie do wyniesienia mebli, dywanów, sprzętu biurowego i komputerowego oraz akt sądowych z pomieszczeń objętych pracami we wskazane przez Zamawiającego miejsca na terenie budynku. Po zakończonych i odebranych pracach meble, dywany, sprzęt biurowy itp. muszą zostać wniesione prze Wykonawcę do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń. Koszt tej usługi Wykonawca skalkuluje w cenie oferty. 12. W trakcie prowadzonych prac Wykonawca musi zabezpieczyć swobodny dostęp do pomieszczeń biurowych. 13. Wykonawca każdorazowo po zakończeniu dnia prowadzenia robót ma obowiązek sprzątnięcia miejsca pracy, usunięcia na własny koszt zbędnych materiałów, odpadów i śmieci (zgodnie z obowiązującymi przepisami o gospodarce odpadami). 14. Teren prowadzenia prac musi zostać zabezpieczony pod względem ppoż i bhp, a Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących 50 procent wartości zamówienia podstawowego, polegających na malowaniu ścian i sufitów pomieszczeń biurowych, technicznych, sanitarnych i innych z towarzyszącymi pracami tynkarskimi oraz cyklinowaniu i lakierowaniu powierzchni parkietów wraz z ewentualnymi pracami naprawczymi parkietu.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.22.12.20-3, 45.44.21.00-8, 45.23.24.60-4, 45.43.21.14-6, 45.40.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie (zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty ogólnobudowlane o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto, zrealizowanej na podstawie jednej umowy. Do wykazu należy dołączyć dowody określające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przez dowody należy rozumieć dowody, o których mowa w § 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2013.231).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował przy realizacji przedmiotu zamówienia po jednej osobie posiadającej: - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności ogólnobudowlanej, - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji centralnego ogrzewania. Na potwierdzenie ww. kwalifikacji zawodowych Wykonawca przedstawi oświadczenie stanowiące załącznik nr 8.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Okres gwarancji na roboty ogólnobudowlane - 10
 • 3 - Okres gwarancji na drzwi przeciwpożarowe - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem następujących przypadków: 1.1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 1.2. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, 1.3. wystąpienia powodzi, pożaru i innych klęsk żywiołowych, nagłe załamanie warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia, 1.4. wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia, 1.5. zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi albo okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie mogą ulec termin realizacji umowy oraz terminy wynikające z harmonogramu rzeczowo-finansowego, 1.6. zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem należytego wykonania umowy, zgodnie ze SIWZ - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisów umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, 1.7. Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lodz.wsa.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.08.2015 godzina 11:00, miejsce: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

DOCXSIWZ drzwi p.poż..docx
PDFSIWZ drzwi p.poż..pdf

ZIPdokumentacja.zip