Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby WSA w Łodzi

Strona archiwalna

 

Łódź: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
Numer ogłoszenia: 64352 - 2016; data zamieszczenia: 22.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi , ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6350033; 6350000, faks 042 6350034; 6350002.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodz.wsa.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 135. 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający informuje, że aktualnie posiada zawartą umowę kompleksową sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji, która obowiązuje do dnia 30 czerwca 2016 roku. 4. Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz.U.2012.1059 j.t. ze zm.), aktami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 5. Zamawiający udziela zamówienia na usługę kompleksową w rozumieniu art. 3 pkt 30 ustawy Prawo energetyczne, realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 tej ustawy. 6. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 7. Całkowite szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2019 r. zostało określone na podstawie zużycia energii elektrycznej w okresie od 01.02.2015 r. do 31.01.2016 r. i ma charakter jedynie orientacyjny służący do porównania ofert. W żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie pobrania przewidywanej ilości energii. Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie pobrane ilości energii..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 65.31.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.07.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada: 1.1.1. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 1.1.2. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) lub oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnej, obowiązującej w terminie wykonania przedmiotu zamówienia, umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) - załącznik nr 3 do SIWZ. Brak ww. dokumentów zostanie ocenione jako niespełnianie warunku, a Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem następujących przypadków: 1.1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 1.2. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony. 2. Przypadki, w których Zamawiający dopuszcza zmiany cen: 2.1. zmiany taryfy lub wprowadzenia nowej taryfy zatwierdzanej przez Prezesa URE, 2.2. zmiany cen i opłat z tytułu dystrybucji energii w poszczególnych taryfach zatwierdzane przez Prezesa URE, 2.3. zmiany obowiązujących stawek podatku VAT w okresie obowiązywania umowy, 2.4. wprowadzenie zmian w wyżej wymienionych sytuacjach spowoduje automatyczną zmianę postanowień umowy, bez konieczności sporządzania pisemnego aneksu, 2.5. o wprowadzeniu nowej taryfy na nowy rok kalendarzowy lub każdorazowej zmianie cen stawek opłat w dotychczasowej taryfie, Wykonawca powiadomi Zamawiającego przesyłając informację o dniu wejścia w życie zmian dotyczących nowej Taryfy lub nowych stawek opłat, 2.6. w pozostałych przypadkach zmiana cen jest niedopuszczalna, a cena jest stała przez cały okres obowiązywania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lodz.wsa.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135, pok. nr 16 (parter).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2016 godzina 11:00, miejsce: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135, pok. nr 16 (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

DOCXSIWZ - dostawa energii elektrycznej 2016.docx
PDFSIWZ - dostawa energii elektrycznej 2016.pdf

DOCXwyjaśnienie i modyfikacja SIWZ-2016.docx
PDFwyjaśnienie i modyfikacja SIWZ-2016.pdf